is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn voor deelnemers zoowel als voor toeschouwers zeker de aantrekkelijkste. Het Spaarne, versierd door meerdere met vlaggen getooide zeil vaartuigen, stoomjachten en stoombooten der verschillende roeivereenigingen en dispuutgezelschappen, wherrics en gieken, de groote menigte toeschouwers, golvende langs het smalle pad op den wal, en een tribune vol enthousiaste dames en heeren, vooral de eersten minder belangstellende in den roeisport dan wel in het succes der uitverkoren Vereeniging, met welker kleuren zij getooid zijn, het enthousiasme waarmede de ploegen worden

aangevuurd, wanneer zij de tribune voorbij snellen, vooral wanneer de ploegen nog »aan elkander hangen« en nog niet te voorzien is welke overwinnen zal, het schot bij de eindstreep, gevolgd door het hijschen der vlag van de winnende Vereeniging aan den eerestandaard, wapperende boven die der andere veree¬

nigingen, het weer even oproeien langs de tribune, waar de geestdrift ten top gestegen is, en den roeiers de welverdiende hulde wacht, het terugkeeren beladen met een menigte kransen, kortom, het hoofdnummer te Haarlem is wel het aantrekkelijkste in het geheele roeiseizoen.

Oorspronkelijk was er slechts een nummer en wel voor vierriemsgieken. Sedert 1884 werden er ter opluistering ook andere nummers verroeid, doch de oude vier bleef hoofdnummer, en het verschijnen aan den Start voor dit nummer is verplichtend voor de toegetreden vereenigingen. In het laatste jaar kwam hierin een ingrijpende verandering. Het hoofdnummer werd toen in de acht verroeid in twee afdeelingen, waarin de vier ploegen twee aan twee aan den start verschenen en de twee winnaars in den eindwedstrijd uitkwamen. Alle andere nummers, het Skiffnummer uitgezonderd, kwamen te vervallen; de banen waren aangegeven door piketten.

De lengte der baan is tegenwoordig 3000 M.

Of deze verandering een blijvende zijn zal is nog niet vastgesteld. Voor de toeschouwers waren de tussclienpoozen te lang, terwijl ook te bezien zal staan of de vereenigingen in de toekomst steeds alle in staat zullen zijn, een goeden acht samengesteld te krijgen.

Na de regeling door den Studenten-roeibond blijft Leiden tot en met 1887, het jaar waarin de Amsterdamsche Vereeniging Nereus voor het eerst op de baan verschijnt, zegevieren, zij staat echter haar plaats in '88 af aan Delft om in '89 nogmaals de eerste te zijn. Nogmaals overwint Delft in 1890.

Het jaar 1891 brengt een verandering in het boottype voor het hoofdnummer, lot nog toe in inriggedgieken verroeid, wordt in dit jaar het uitkomen in de

Oude Vier van ,/Nereus" en ,//Minerva// 1900.