Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenwijdig aan het wateroppervlak in het water geplaatst te kunnen worden, heeft geen ingang gevonden.

Moesten vroeger de gieken uit het buitenland betrokken worden en waren het vooral de gieken van den bouwer Louis Dossunet uit Frankrijk, maar ook wel van Tellier uit Parijs of Clasper van Oxford, tegenwoordig kunnen de in Nederland gemaakte booten zich zeker naast de buitenlandsche plaatsen. Vooral de heeren Deichmann en Ritchie te Rotterdam, vroeger wrerkzaam bij Rettig te Berlijn, leveren tegenwoordig bij ons de meeste racegieken.

De riemen zijn nog meestal van Engelsch fabrikaat en wel worden bij ons meestal gebruikt die van E. Ayling te Londen, of ook wel die van Norris uit York.

Wat het succes van roeiers of ploegen betreft, veel hangt af van de kracht en het uithoudingsvermogen der roeiers, veel van het gewicht en den vorm van de boot, doch ook zeer veel van de training, d.w.z. van alles wat in aanmerking komt om een roeier of een ploeg, in een gegeven boot, aan deze boot de grootst mogelijke snelheid te doen geven. Meerdere factoren zijn hierbij in het spel zooals de stijl, d.i. die methode van roeibeweging, die de meeste voordeelen aanbiedt voor de snelheid, de regeling der oefeningen, zoowel wat duur, frequentie, den tijd van den dag, waarop geroeid moet worden, betreft, en de leefwijze der roeiers.

Daar er dus meerdere factoren zijn, die op de snelheid van een boot invloed uitoefenen is het moeielijk, de waarde van elk dezer afzonderlijk te beoordeelen.

Dat de training een groote rol speelt is wel het duidelijkst gebleken uit de reeks van overwinningen van »Njord« in de jaren 1882—1887. »Njord«, beschikkende over krachten en booten, waarover ook de andere vereenigingen beschikten, heeft zich in die jaren, ten gevolge van een consequent doorgevoerde training, de meerdere van alle vereenigingen in ons land getoond, ja, het gebeurde, dat »Njord« alle eerste prijzen op wedstrijden mede naar huis nam en zelfs gingen er stemmen op die de studenten van de wedstrijden wilden buitensluiten. Vooral Dr. P. H. Damsté, in zijn studiejaren deel uitmakende van de beroemde Njord-ploegen, heeft zeer veel bijgedragen om den roeisport in ons land te brengen op het hooge standpunt, waarop hij thans bij ons staat. Nog steeds is hij de trainer van de Njord-ploegen; van hem en den heer F. E. Pels Rijcken is het Nederlandsch Handboek voor Roeisport.

Van de burgerroeivereenigingen komt aan de R. de Amstel de eer toe het eerst de training naar waarde geschat te hebben door het engageeren van een Engelschen trainer in 1889. Zes jaar lang heeft ze zich de groote geldelijke offers getroost; in de eerste jaren waren hare ploegen zeer gevreesd, later werd de lust harer leden in het race-roeien minder. Ook de R. de Hoop heeft enkele jaren een beroepsroeier als trainer gehad. »Nereus« heeft Dr. R. J. Th. Meurer, dien u reeds bijna tien jaar als trainer voor verschillende ploegen is opgetreden en zich als zoodanig zeer verdienstelijk gemaakt heeft. Zoo heeft hij getraind de Nereus-acht, die in Henley de Thames Challenge-Cup wist te behalen, en den heer J. J. K.

Sluiten