is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging was olie in het vuur der bestaande oneeriiglieden geworpen. In een antwooid van den Heer L. uit Utrecht werd dan ook al het goede uit het voorstel over het hoofd gezien en alleen gelet op dit voorbeeld; gezegd werd, dat het steeds uitschrijven van het kampioenschap op den Bataaf van een zeer gezonden toestand blijk gaf, dat de regeling er steeds goed in orde was en dat de Rotterdamsche clubs niet liet minste recht hadden een aanmerking te maken, nu die clubs haar wedstrijden alleen voor Rotterdammers openstelden. Het doel 'van den Heer B., een toenadering tusschen de Rotterdamsche en Haagsche clubs tot stand te brengen was dus schromelijk mislukt. De Heer 13. II uit Leiden trachtte in een zeer bezadigd schrijven de verschillen bij te leggen, gaf den goeden raad al die oneenigheden van particulieren aard toch te vergeten en er aan te denken welke gioote voordeelen een Rond zou kunnen opleveren, bv. officieele reglementen voor liet spel, regeling der matches, indeeling der clubs in klassen, houden van competitie-matches, professionals doen komen, zooals bij cricket; verder zou de »Ned. Sport« officieel orgaan kunnen worden, waarin de bondsleden van alles, wat hier en in het buitenland op tennisgebied voorviel, door vaste medewerkers op de hoogte zouden kunnen worden gehouden [!!] Het stuk werd beeindigd met den wenscli, dat allen die iets voor het doel voelden, zich door middel van de »N. S.« met elkander 111 betrekking zouden stellen. In antwoord hierop betoogde het Bestuur der Rotterdamsche L. I. G. »Devonia« het zeer te betreuren, dat het initiatief niet van 's Gravenhage uitging, maar stelde voor nu geen club daar de leiding op zich nam, dat vereenigingen en personen, voorstanders van de oprichting van den Nederlandschen Lawn-Tennis Bond, als bewijs van adhaesie hun namen en adressen aan het secretariaat van Devonia zouden opzenden om aldus door samenwerking tot een gewenscht resultaat te komen. Het resultaat was een stuk in de >N. S.« van »Kromo« uit Den Haag. Deze gaf als zijn oordeel, dat het aanbeveling verdiende gemeentelijke bonden met eigen bestuur op te richten, welke onderdeelen zouden zijn van een algemeenen bond. De voorwaarde om hiertoe te geraken was meerdere plaatselijke aaneensluiting en hiervoor was het noodig, wedstrijden te organiseeren, waardoor afzondering zou worden uitgesloten. Maar na deze opinie te hebben uitgesproken, voegde hij er bij het ten sterkste af te keuren, dat de L. T. C. »Devonia« zulk een haast met alles wilde maken, terwijl zij allerminst in een positie was om de tennis-aangelegenheden in het algemeen te beoordeelen, dat zij, alvorens alles beter voorbereid was, maar geen verdere stappen moest doen en zich lievei ei op toeleggen, dat in Rotterdam zelve een betere aaneensluiting

kwam. Blijkbaar was dit afdoende en het onderwerp wordt eerst drie jaar later weder aangeroerd.

In dit jaar nu heeft, tengevolge van het zich in verbindingstellen der Haarlemsche L. I. Club, de Anglo-Dutch L. T. C. te Rotterdam en Haagsche L. T. C. »Leimonias,« een vergadering plaats van een negental belangstellenden te 's-Gravenhage. Op deze vergadering wordt in principe tot de oprichting van een Bond besloten en om er toe te geraken wordt een door hen onderteekende circulaire