is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verspreid om allen, die liet spel beoefenen en er belang in stellen op te roepen tot een algemeene vergadering in liet Poolsche Koffiehuis te Amsterdam.

Werkelijk liad op Maandag 5 Juni deze vergadering plaats. Was de opkomst niet al te groot, van zoovele kanten waren berichten van instemming met het plan gekomen, dat de aanwezigen, onder leiding van Jhr. W. P. Teding van Berkhout den president der Haarlemsche Lawn-Tennis Club, besloten een Ncderlandschen Lawn-Tennis Bond op te richten, van meening zijnde, dat deze van groot nut zou zijn voor de ontwikkeling van het spel. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement, beide met geringe wijzigingen volgens een ontwerp van den Heer P. Lonwerse, secretaris der Hilversumsche L. T. C., werden daarop vastgesteld. Volgens art. 2 der statuten is liet doel van den Hond om op alle mogelijke en gepaste wijzen de beoefening van het Lawn- Tennisspel te bevorderen, zooals door het vormen van een band tusschen alle beoefenaars van het Lawn-Tennisspel in Nederland door het verbreiden der regels van het Lawn-Tennisspel, door het geven van steun en inlichtingen bij het aanleggen en verbeteren van Lawn-Tennisbanen, door het uitschrijven, steunen en regelen van Lawn-Tennis-wedstrijden. De leden van den Bond zouden zijn physieke personen, clubs als zoodanig zouden alleen als donateur kunnen toetreden. De contributie werd met voorbedachten rade zeer laag gesteld op ƒ1. De vergadering koos het volgende Bestuur: Jhr. W. P. Teding van Berkhout te Haarlem tot voorzitter, C. Ridder van Rappard te 's-Gravenhage tot secretaris, P. Louwerse te Naarden tot penningmeester en Jhr. Ch. van de Poll te Haarlem, W. G. de Knokke van der Meulen te Voorburg, C. J. Keurcnaer te Rotterdam en C. van Eeghen te Hilversum tot commissarissen. De laatste die wegens drukke bezigheden zijn benoeming niet kon aannemen, werd vervangen door L. J. A. Trip te 's-Gravenhage. Op voorstel van den president werd het besluit genomen, aan de Hli. F. W. Baron van Tuyll van Serooskerken en E. L. Graaf van Limburg Stirum het Eere-lidmaatschap aan te bieden. De Bond, die voortaan de Nationale Kampioenschapoen zou doen verspelen op de door hem telken jare aan te wijzen banen, verzocht de Anglo-Dutch Lawn-Tennis Club te Rotterdam op nader aan te geven data hiervoor haar banen beschikbaar te willen stellen.

liet bestuur van den Bond besloot in navolging van de zoo goed geslaagde Brassard-wedstrijden het vorig jaar te Haarlem, ook nu Brassards uit te loven en wel twee, omdat in plaats van Heeren-single een Mixed-double gespeeld zou worden, waarvan ook de dames eenig genoegen zouden kunnen hebben. Deze eerste daad is gebleken geen onverdeeld succes te zijn. Wel was dit de openingswedstrijd, Zaterdag 17 Juni gehouden op het mooie asphalt-court van Jhr. Ch. van de Poll te Haarlem. Acht paren deden mede en van deze kwamen Mevr. Ch. van de Poll en L. von Hemert tegen Jhr. C. Boreel van Ilogelanden en G. E, Baron van Tuyll van Serooskerken in den final. Niettegenstaande het prachtige spel van Jhr. Boreel won het eerstgenoemde paar. De houders van de Brassards bleven dit langer dan 14 dagen, daar zij de eerste uitdagers Jkvr. Teding van