Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

speelt hij vrij goed, maar toch niet buitengewoon, volleys aan het net gelukken af en toe, maar over-head is hij geheel machteloos. De stijl van de Borman is, wat zijn right-hand slag aangaat niet mooi, de slag schijnt hein veel moeite te kosten en is toch niet erg hard, backhand speelt hij zeer mooi. Is zijn manier om volleys en smashes te nemen minder mooi dan die van den Heer Beukema. de slagen zelf zijn vrij vast. Ten slotte heeft hij, wat dc meeste Belgische spelers hebben, de goede eigenschap 0111 zich voortdurend alle moeite te geven en niet te spoedig te denken, dat een slag toch verloren is en het niet de moeite loont er naar te loopen.

De inschrijvingen voor den wedstrijd waren zeer talrijk: 39 handicap, 32 open heercn-single, 17 handicap-doublés, 12 dames-singles. Een groot aantal toeschouwers was eiken dag aanwezig, zoodat wel de bewering gelogenstraft werd, dat het groote publiek alle belangstelling in den lawn-tennissport zou verloren hebben.

De Hond had ook dit jaar op verschillende tournainents prijzen uitgeloofd, zoo te Enschede, te Hilversum, voor de Nationale Kampioenschappen en voor den Internationalen wedstrijd te Scheveningen. Het leden-aantal is steeds stijgende, waardoor natuurlijk een voortdurend toenemende werkzaamheid van dit lichaam mogelijk wordt gemaakt.

Aan het einde van dit overzicht gekomen moeten wij aangaande de wedstrijden nog éene opmerking maken. Telken male als verslagen van tennis-wedstrijden in de couranten worden opgenomen, verbaast het ons hoeveel fouten daarin steeds voorkomen. Want hoewel meestal een bestuurslid alle gevraagde inlichtingen verstrekt, vindt men in het in de bladen opgenomen verslag de meest wonderlijke dingen. Staat al in principe vast, dat, wanneer A. verslagen is door B., de bladen juist liet tegengestelde zullen opgeven en dan bij Voorkeur met een score van b.v. 04 tegen 57 en is het al onmogelijk eenigszins juist de handicaps op te geven, dit laat zich nog begrijpen, omdat het lawn-tennis een nog bij de groote menigte weinig bekend spel is, maar waarom moet b.v. de naam Pietersen, die honderd malen in de couranten voorkomt, zoodra als de drager van dezen naam aan een tennis-wedstrijd mededoet, minstens Bitron of Voutysen heeten? Dit nu is raadselachtig. Een gunstige uitzondering maakte steeds de »Nederlandsche SporU, maar daar dit blad, ofschoon officieel orgaan, wegens het ontbreken van vaste medewerkers, het lawn-tennisspel uiterst stiefmoederlijk behandelt, komen er tegenwoordig in het geheel geen namen of scores meer in voor, hetgeen wel afdoende is om geen fouten te maken, maar toch niet zeer voldoet.

En nu ten slotte een enkel woord tot verdediging van het feit, dat het voorafgaande inplaats van een geschiedenis van het lawn-tennisspel in het algemeen een overzicht is van de gehouden lawn-tenniswedstrijden.

De kern van het spel is gelegen in de wedstrijden, zelfs zoozeer, dat een geschiedenis van het lawn-tennis zou ontbreken, indien er geen tournaments waren georganiseerd. Het spel, minder goed en minder algemeen gespeeld, zou nimmer zoo populair geworden zijn als het thans is. En waar wij nu uit den aard der

Sluiten