is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behaalt de overwinning in de tweede klas competitie; de Leidsche Studenten H. en B. C. wint de studenten-competitie.

Ten slotte moet ik nog melding maken van de Cricket- en Hockey Club > Victoria* te Rotterdam. Deze vereeniging, voornamelijk bestaande uit jeugdige krachten, heeft in 1899—1900 deelgenomen aan de competitie, en al dadelijk bleek, dat zij op den duur een niet gering te schatten tegenpartij zal worden.

De Zwolsche Athletische Club heeft den hockeystok aan de wilgen gehangen, maar op aandrang van den Heer Warner is een Zwolsche Hockey- en Bandy Club tot stand gekomen. Ook in Zutfen en Wageningen wordt hockey gespeeld.

Naast de heeren-hockey-clubs zijn in verschillende plaatsen dames-hockey clubs opgericht; twee vereenigingen in Den Haag, één in Haarlem, één in Amsterdam; geen van deze clubs is (o schande) tot den Bond toegetreden. Ook bij haar staat het spel in hooge achting. Verkeerd is, wat bij sommige van deze vereenigingen gebeurt, het zoogenaamde >mixed-hockey«, d. i. wanneer heeren en dames samenspelen. Het gevolg hiervan is weinig oefening voor den laatste; de dames zullen bijna altijd den bal overgeven aan de heeren aan haar zijde. Van den anderen kant kan een dames-club veel leeren van een heer, die uitsluitend voor dat doel medespeelt.

Deze enkele pagina's hebben, ineen ik, wel aangetoond, dat zoowel hockey als bandy burgerrecht in Nederland hebben verkregen. Geen spel is er echter, dat meer dan hockey kan ontaarden in woest spel, en ook bestaat er geen spel waarbij meer gesmokkeld kan worden, 't Is dan ook van het grootste belang, dat wij op den duur goede scheidsrechters krijgen. Een slechte scheidsrechter brengt de spelers in de war, en maakt dat er ruw en in strijd met de regels gespeeld wordt. Onder een goeden scheidsrechter spant ieder zich in om volgens de regels te spelen, wel wetende, dat wanneer hij dit niet doet, de straf zal volgen. Op het oogenblik is er bepaald gebrek aan goede scheidsrechters, wij zijn echter overtuigd, dat na verloop van eenige jaren, wanneer deze sport langer beoefend is en het spel meer algemeen is geworden, ook hierin verandering zal komen.

's Gravcnhage. Mk. N. A. M. van Aken.