is toegevoegd aan uw favorieten.

De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlagen Pag. i

A. Naamlij ft van de leden der Comiflie van Toezicht „ 3

B. „ van Directeuren en Hoogleeraren „ 4

C. „ van de Leden der Jury's voor de Prijskampen . . „5

D. „ der Examinatoren voor het Examen bedoeld bij

Art. 11 der Wet „ 6

E. „ der Kunftenaars die den gouden Eerepenning en het

daaraan verbonden jaargeld verwierven .... „ 7

Nadab en Abiu door het hemelvuur getroffen.

Teekening van Jozef Ifraëls uit het jaar 1849, geëtft door D. H. M. Harting.

F. Naam lijft der Leerlingen van de Rijks-Academie van Beeldende

Kunften „ 9

Gravure ter herinnering van het in gebruik ftellen der Plaatdrukpers, naar een gegeven van Abr. Bosse door D. H. M. Harting

Statuten van het Allebé-fonds „ 33

De in dit boek voorkomende Gravuren en Etfen zijn gemaakt door Leerlingen der Academie

onder leiding van den Hoogleeraar P. Dupont.