is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek van het Nederlandsch Jongelingsverbond 1853-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WERELDBOND.

De machtige werking- van Gods Geest had zich niet slechts in Nederland maar in alle Christelijke landen geopenbaard. En allerwege wordt zij gevolgd door den arbeid onder jongelingen, door middel van Vereenigingen. Zoo bestonden in t855> acht verschillende landen, reeds ^22 lono-elinufsvereeni<j"ino-en.

v J O O O o

Dezelfde saamwerking, die

o '

derlijk te voorschijn zich ook tusschen der verschillende , Zij deed in een uitgebreide volgens in wederen ten slotte in een afgevaardigden van den en VereeniIn de van het jaar 1855 en Amerika 68 verFrankrijks hoofdwas een heilige werd de eerste het groote gebouw, der Christenheid

E. W. Heijblom.

De vertegenwoordiger van het N. J. V. in de eerste Wereldconferentie.

begeerte nu tot in elk land afzontrad, openbaarde de Vereenipfinpen

o o

volken.

zich eerst kennen briefwisseling; verzijdsche bezoeken samenkomen der verschillende Bondingen.

o o

maand Augustus kwamen uit Europa teo-enwoordiyfers in

o o

stad bijeen. Daar geestdrift. Daar steen gelegd van dat thans te midden staat opgericht: De

Bond van Christelijke Jongelingsvereenigingen over de geheele wereld.

Bij die oprichting was het Nederlandsch Jongelingsverbond vertegenwoordigd door zijn secretaris, den heer E. \V. Heijblom.

1 hans heeft deze wereldbond zich uitgebreid over 38 verschillende landen, en heeft met rijken zegen gearbeid onder blanken en gekleurden, onder Moor en Indiaan.

HET BONDSORGAAN.

I usschen het hoofd en de leden van den jeugdigen Bond, alsmede tusschen zijn leden onderling, was nog weinig verband.

Reeds in de eerste Algemeene Vergadering had daarom Ds. Brandt er op aangedrongen, een blad uit te geven; doch de bondskas liet dit voorshands niet toe.

Eerst in 1857 echter, in de maand Augustus, verscheen het eerste nummer