Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lot zóóver Dr. Stuart. Wij eindigen met dit citaat óók in dezen 2ystenjaargang. Op gevaar af dat men ons een kwart eeuw ten achteren noemt.

Dat ChnstopJiilus steeds deze les heeft betracht, durven we, bij erkenning

van veel tekortkoming, vrijmoedig uitspreken. En dat de les niet door allen

is begrepen, is helaas ook waar!

Zoo heeft ons Jaarboek zijn taak nog niet volbracht.

God zegene het daartoe verder!"

OVERZICHT VAN HET EERSTE TIJDPERK.

Gedurende deze jaren, 1853—1890, heeft zich de zaak der C. ï. V. langzamer-

J ö

hand over geheel ons vaderland uitgebreid.

Ofschoon niet be^Linsti^d dooi een milde natuur, heeft deze nieuwe plant hier wortel geschoten en is zij allengs tot grooten wasdom gekomen.

Vijandschap van de zijde der wereld, onverschilligheid van de zijde deimeeste christenen en hevige bestrijding van kerkelijk Conservatisme zijn ruimschoots haar deel geweest.

En niet minder in de Vereenigingen zelf hebben velerlei gebreken den

gewerkt. Hier bekrompenheid, elders gierigheid en derzoo vele hinderpalen geweest tiger saamwerkingf.

o

voor Zijn werk gezorgd en aangewend zijn om den jongelingschap te bevorderen, perk tal van circulaires en komen om de belangstelling en de jongelingen tot beslistop te wekken.

ten komt een werkje voor C. J. V., geschreven door den der Zwolsche Jongelingsver-

eeniging en een der uitnemendste mannen, die op dit gebied werkzaam zijn geweest.

In 1863 verschijnt het Bondslied, medegebracht door den heer van Oosterwijk Bruijn uit Duitschland en vertaald door Ds. J. J. L. ten Kate, terwijl ook een bundel liederen en kooren het licht ziet, door eerstgenoemde verzameld en met melodie van A. Homann.

bloei van het Verbond te^en-

o

heid, ginds geestelijke traaggelijke ondeugden meer zijn in het streven naar een krachEvenwel, God heeft de middelen gezegend, die Christelijken arbeid onder de Wij zien in dat tijdverschillende geschriften uitder Christenheid te winnen heid en krachtsontwikkeling Onder die geschrifover de geschiedenis der heer J. H. Serné, den stichter

• • « •

J. H. Serné.

Stichter der Zwolsche C. J. V.

Sluiten