is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek van het Nederlandsch Jongelingsverbond 1853-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J^ROEDERS, de tijd is kort.

Er zij van tijdverlies onder ons geen sprake.

Niemand make ooit den indruk, dat de dienst des Heeren meer dan genoeg tijd overlaat voor alles en allerlei, dat met dien dienst in het geheel niet in verband staat.

Beleefdheid siert den Christen. Beleefd zijn, „zijn wereld kennen", gaf meer vrucht voor de eeuwigheid, dan menigeen zich kan voorstellen. Door onbeleefdheid en onvriendelijkheid is meer kwaad gesticht, dan velen zouden willen gelooven.

De christen sta in beleefdheid en vriendelijkheidsbetoon bij niemand

achter !

Jezus wil, dat de Zijnen beleefde menschen zijn (Luk. io : 5).

Toch moet het meest gewone en natuurlijke niet zelden voor Hem wijken.

Jezus kan soms niet toelaten, dat iemand zijn eigen vader gaat begraven, of afscheid gaat nemen van zijne huisgenooten (Luk. 9:59 v. v.), en Hij verbiedt soms het beleefde groeten.

,,Groet niemand op den weg" (Luk. 10:4).

Beleefdheidsbetoon ga niet vóór alles!

De christen houde zich vrij voor het werk, door zijn Heer hem opgedragen; vrij ook van plichtplegingen en vormelijke wereldsche beleefdheid, die veel tijd kost.

Hij ga, als het niet anders kan, liever voor onbeschaafd door, dan den korten en kostbaren tijd te verliezen aan dingen van ondergeschikt belang.

Een pixdikant ontmoet te Berlijn op straat een hem welbekend officier, dien hij in geruimen tijd niet zag. Hij gaat op hem toe om hem aan te spreken. De officier loopt hem haastig voorbij met het enkele woord: ,,in dienst."

Een les voor den predikant.

Een les voor eiken christen.

Steeds ,,in dienst"!

J. L. ZEGERS.