is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek van het Nederlandsch Jongelingsverbond 1853-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naarmate de bondsdag naderde, vermeerderden de werkzaamheden der Feest-Commissie in die mate, dat zij voor verschillende onderdeelen van haar arbeid afzonderlijke commissies moest benoemen.

Zoo droeg tot het welslagen der feestviering en van het bazaarplan het zijne bij het Pers-Comité, bestaande uit de heeren: G. G. van As, H. A. de Bokr Azn. en P. J. B. van der Vliet Jr.; zoo werd een /.eer talrijke Commissie benoemd voor de ontvangst van afgevaardigden, kwam er een Maaltijd- en een Loeies-Commissie en namen verschillende vrienden een werkzaam aandeel in de administratieve bezigheden. Onderwijl zorgden de heeren P. v. d. Akkf.r, C. G. Paap Jr. en A.J. L. Schmal, dat de muziek-, gymnastieken zangvereenigingen van de afdeelingen zich voorbereidden op gemeenschappelijk optreden en mocht het de Feest-Commissie zelf gelukken een koor van 400 zangers bijeen te brengen om een Feestcantate uit te voeren.

Ook onder hen, die buiten den eigenlijken bondskring leefden, viel warme belangstelling, zelfs deelname aan den arbeid der voorbereiding van ons feest, waar te nemen.

Allen noemen gaat ook hier niet; maar met een enkel woord willen we toch herinneren aan de nieuwe compositie van ons bondslied, die de heer G. A. Heinze ons schonk, aan de compositie der feestcantate door den heer L. Adr. van Tetterode, aan zoo menig waardeerend en opwekkend woord, in alle streken des lands, door predikanten en publicisten tot ons volk en onze jongelingschap gericht. Ja, 't heeft, o]) geen enkel terrein, ons aan iets ontbroken. Dat we een plaats innemen en een goede plaats in 't hart van ons volk hebben de dagen van voorbereiding, zoowel als de feestdagen zelf, rijkelijk getoond.

Fenige dagen voor het feest verscheen de Feestgids, ditmaal een boekje van 96 bladzijden, met acht illustraties en omslag in kleurendruk, samengesteld door 't Perscomité, waaraan welwillend hun medewerking hadden verleend bij de samenstelling de heeren G. 1). Bom II.Gzn. en J. H. Isings.

Zoo naderde de groote dag van het Bondsfeest; daags te voren werd de Bondsbazaar geopend.

DE BONDSBAZAAR. De bazaar werd gehouden van 19—22 Mei, in „de Eensgezindheid" op het Spui, en van 19 — 22 Mei wapperde vroolijk de Bondsvlag van het gebouw, opdat het uiterlijk met de feestelijke versiering van binnen in

harmonie zou zijn.

liet bezoek aan den Bazaar is, naar men zegt, zeer talrijk geweest en heeft de verwachting, die hoog gespannen was, nog overtroffen. Als het allen gegaan is, als schrijver dezes, dan zullen deze bezoekers van de vindingrijkheid der Bazaarcommissie en van hunne toewijding een zeer aangenamen indruk hebben medegenomen naar huis.

Het kan niet gevergd worden, hier te herinneren aan allen, die tot het welslagen van den Bazaar hunne medewerking hebben verleend. Iemand die

't goed kon weten vertelde o.a., dat er bij de driehonderd schenkingen zijn geweest! Maar net is noodzakelijk althans de namen te noemen van de heeren J. K. Postema en Jon. Visser.

Wie van deze beide heeren ten opzichte van den Bazaar de grootste verdienste heeft is moeilijk uit te maken. De heer Postema nam in hoofdzaak de versiering der zaal en de groepeering der inzendingen voor zijne rekening, terwijl de heer Visser zich belastte met de administratieve regelingen. Indien men nu weet, dat deze zich daartoe met nagenoeg alle afdeelingen, ruim 300, in verbinding had te stellen, kan men eenigszins nagaan, welk een omvangrijke en tijdroovende correspondentie deze heer in het belang van den Bazaar te voeren heeft gehad.

De heer Postema, een oud-Excelsior-lid van de jaren 1884-1S90, leverde door zijn geheel