is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek van het Nederlandsch Jongelingsverbond 1853-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spreker herinnert aan de kritiek, die op de voorbereidende werkzaamheden is uitgeoefend. Deze kritiek wil hij niet afwijzen. Zij behoeft echter geen reden te geven tot bezorgdheid, daar we thans den tijd van voorbereiding te boven zijn.

I)e spreker doet voorts de belangrijke mededeeling, dat het Bondsbestuur aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik het Beschermheerschap van het Nederlandsch Jongelingsverbond heeft aangeboden, hetwelk welwillend werd aanvaard.

De volgende telegrammen werden daarop onder luide betuigingen van instemming afgezonden:

Aan Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden!

Het Ned. Jongelingsverbond op zijn 5osten Bondsdag vergaderd tot viering van het Gouden Jubileum des Verbonds op Hemelvaartsdag, met groote blijdschap vernomen hebbende, dat het U. K. H. behaagd heeft het Beschermheerschap des Verbonds te aanvaarden, betuigt U. K. H. zijn diep gevoelden dank en zijne eerbiedige hulde onder inroeping van de gunst en den zegen Gods.

Jan H. AI. de Koningin!

Het Nederlandsch Jongelingsverbond op zijn 5osten Bondsdag tot viering van het Gouden Jubileum des Verbonds op Hemelvaartsdag in de hoofdstad des Rijks vergaderd, met groote blijdschap vernomen hebbende, dat het Z. K. H. den Prins der Nederlanden behaagd heeft het Beschermheerschap des Verbonds te aanvaarden, verzekert Uwe Majesteit van zijne eerbiedige hulde en teedere aanhankelijkheid en trouw, onder toebidding van de gunst en den zegen van der vaderen God.

Aan H. M. de Koningin Moeder!

De Feest-commissie tot viering van het Gouden Jubileum van het Ned. Jongel. Verbond, met groote ingenomenheid eene koninklijke gift en een hoogst vereerend schrijven van sympathie voor haar streven namens U. M. ontvangen hebbende, betuigt Uwe Majesteit namens het Ned. Jongel. Verbond, op zijn 50ste" Bondsdag te Amsterdam saamgekomen tot viering van het Gouden Jubileum op Hemelvaartsdag, haar diep gevoelden dank en eerbiedige hulde onder toebidding van de gunst en den zegen Gods.

Aan Z. Exc. den Minister van Binnenlandse/ie Zaken!

Het Ned. Jongel. Verbond, met blijdschap vernomen hebbende, dat door Uwe Excellentie het Eere-Voorzitterschap is aanvaard voor het te vieren Gouden Jubileum op Hemelvaartsdag, betuigt U daarvoor zijn oprechten dank, met de bede, dat God U als Minister-President verder stelle tot zegen van land en volk.

Aan Z. Exc. den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid!

Het Ned. Jongel. Verbond, met blijdschap vernomen hebbende, dat door Uwe Excellentie het Eere-Voorzitterschap is aanvaard voor het te vieren Gouden Jubileum op Hemelvaartsdag, betuigt U daarvoor zijn oprechten dank met de bede, dat God U als Minister verder stelle tot zegen van land en volk.

Van Prins Oscar van Bernadotte, zoon van den Koning van Zweden en Noorwegen, was ingekomen het volgende telegram: Fédération unions Suédoise est heureuse s'associer en ce jour memorable a joie unions hollandaises et prie Dieu continuer ces benir abondamment dans oeuvre a gloire notre commun Maitre.

Bernadotte, president.

(De Zweedsche Jongelingsbond deelt op dezen merkwaardigen dag in de vreugde der Hollandsche Jongelingsvereenigingen, en bidt God Zijn zegeningen bij voortduring in rijken overvloed te geven op hun werk, ter eere van ons aller Meester.

Bernadotte, president.)

Ds. van Noort deelde mede een antwoord van H. M. de Koningin-Moeder op een schrijven der Bazaar-Commissie. Dit schrijven was vergezeld van een Koninklijke gift. Voorts leest hij een zeer hartelijk schrijven voor van Br. Van Hasselt, zendeling te Pawi in Nieuw-Guinea. (zie boven).

De Voorzitter stelt alsnu de gelegenheid open tot het vragen van inlichtingen over de Verslagen van Secretaris, Penningmeester en Algemeen Secretaris, alle vooraf in den Jongelingsbode opgenomen.