Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetzij in correspondentie met Wittenberg of met Genève; hetzij gerenomeerd of werkende in de schaduw, kennen geen andere taak dan te luisteren naar één commando en te arbeiden naar het plan van één Bouwheer. En als ik hieraan nu toevoeg, dat de ééne Christus, in Wiens dienst en op Wiens last al die groepen arbeiden, de Wereldbeheerscher is en dat Zijn heerlijk werk kosmologische beteekenis heeft — dan wordt ons eerst goed duidelijk, hoezeer ieder christelijk détaihverk, met wat ambitie, met wat overspanning, met wat roemzucht, maar als onze liefhebberij, scherp geteekend staande tegenover anderer liefhebberijen, als eene totale wegkankering van Christus' hoog bedoelen bij de Zijnen moet worden gebrandmerkt. Philanthropie en drankbestrijding; maatschappelijk werk en zendingsarbeid; conventikels en partijgroepen dienen alle geplaatst te worden in het licht van het universeel koninkrijk Gods. Doen wij dat, dan zal het oog niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van noode; of wederom het hoofd tot de voeten; Ik heb u niet van noode. De onderlinge waardeering zal klimmen ; wederzijdsche verbittering zal verdwijnen ; en de christenheid zal nieuwe triomfen behalen, omdat, al zijn de uniformen verschillend, de menigte der strijders is één hart en ééne ziel.

Maar vooral zal onzer aller arbeid in waarde en in kracht toenemen, als wij voortdurend bedenken, dat de veelkleurigheid van het prisma van ons gemeenschappelijk streven is te danken aan de straalbreking van een en hetzelfde Licht. Want dan zullen wij te zamen onophoudelijk dat Licht zoeken. Wij zullen ons saam vóór alles willen plaatsen onder den invloed van den Heiligen Geest. Wij zullen ons saam laten ontvlammen door dat vuur des hemels. Wij zullen allen persoonlijke aanraking zoeken met onzen Heer. Wij zullen allen Zijne wegen gaan naspeuren en in de verschijnselen des tijds Zijne hand willen leeren zien. Wij zullen allen het bestek wenschen te kennen, waarnaar het gebouw van Gods goedertierenheid, op de bouwvallen onzer eeuw, wordt opgetrokken. En terwijl de lust om samen te werken toeneemt, opdat deze heerlijke Godstempel zoo spoedig mogelijk zal voltooid zijn, rijst, naarmate de opbouw zijne voltooiing nadert, krachtiger het Lied der eere omhoog voor den Kunstenaar des Hemels, die de aarde met zulk een Godsgebouw heeft verrijkt!

Wanneer nu onze Jongelingsvereenigingen alle te zamen zoo haar taak opvatten, dan vormen zij

één ridderschaar, met lichtend pantser, den hemel weerspiegelend in het glanzend schild. Laten de kletterende

slagen dan maar neervallen op de beukelaars en de stofwolken opvliegen in dreigende vaart, zegevierend

trekken zij voort, met den onsterfelijken jubel op de lippen: „Dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof."

Ik formuleer voor u, jonge menschen, dan ook mijnen eisch kort en zakelijk met dit woord : „Weest geestdriftig."

Weest geestdriftig! Weest enthousiast! Gij weet, dat het Grieksche woord: „enthousiasme" beteekent: „het in God zijn". Een enthousiast, een geestdriftige is dus iemand, die in God leeft. „Weest geestdriftig" beteekent derhalve niet: „Weest hartstochtelijk of opgewonden". En ook niet: „Maakt veel spektakel". Maar het wil zeggen; „Laat dagelijks over u heengaan den gl9ed der goddelijke heerlijkheid; beklimt gedurig den berg des Heeren, vanwaar gij de wereld klein ziet en waar gij u baadt in den vollen glans der heilzon!" Hoe meer gij dit doet, des te onnoozeler zult gij het vinden, om bij den gemeenschappelijken arbeid aan den Godstempel onder elkander te roemen op en te twisten over het steigerwerk Uwer vereenigingen, dat immers onherroepelijk wordt afgebroken, als de bouw is voltooid. Geen denken en geen willen wordt grooter, dan dat hetwelk in gedurige gemeenschap leeft met de gedachten en de daden van den hoogen God.

Weest geestdriftig! Weest enthousiast! Wie zich op de vleugelen van zijn geestesleven verheffen wil, zal zich het meest aangetrokken gevoelen tot Hem, die het breedst Zijne vlerken uitsloeg en boven lucht en wolken is opgevaren. En dat is Hij immers, Wiens hemelvaart wij heden gedenken. Ieder, die zich wil verheffen boven de aarde, moet dus bij den Christus zijn. Hij leert ons het opstijgen; Hij trekt ons uit hel moeras des kwaads; Hij blaast het stof van onze wieken; Hij brengt ons in den dampkring \an zedelijke reinheid; Hij voert ons der Godheid nader.

Men zegt, dat wanneer jonge nachtegalen gebracht worden in de nabijheid van de heerlijke zangers die onze zomernachten zooveel bekoorlijkheid schenken, gene zwijgen en zich een tijd lang niet doen hooren. Het ideaal verbijstert hen in het eerst. Maar langzamerhand nemen zij het in zich op; werkt het in hen door; leeren zij de melodiën, om ze straks even krachtig uit te stooten, en God en menschen te verheugen. Volgt^ gO 200 °P de vleugelen uwer geestdrift den Koninklijken Zanger van het lied der eeuwige, heilige liefde! Het zal u eerst verbijsteren, stilmaken, ontroeren. Maar daarna zult gij het nazingen en doen klinken o\er velden en wegen, u zelf tot heil en andere jongelingen ten zegen!

^ Weest geestdriftig! \\ eest enthousiast! Houdt het midden tusschen traagheid en overspanning, en blijft altijd warm voor het Evangelie des Koninkrijks! Houdt het midden tusschen bloohartigheid en ver-

Sluiten