is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de Hollandsche beemd een onafgebroken schouwtooneel van welvaart rijk in voortbrengselen van vee en tuin- en akkerbouw, die, in overvloed naar elders uitgevoerd, de vlijt der landzaten met rijke winsten beloonen; en de vreugde, met welke hem dit aanschouwen streelt, groeit en klimt nog bij het denkbeeld' dat die beemd, die Hollandsche tuin, niet door de natuur zoo geschonken, maar, bijna in weerwil van de natuur, door beleid en moed en volharding der inwoners zoo gevormd is," zegt de dichter van den „Duinzang" van Holland.

De geschiedenis van land en volk vormde misschien op geen plek der aarde zoozeer één dooreengeschakeld geheel als in de Nederlandsche kustlanden, en daardoor is een band gevormd, welke de bewoners innig aan hun geboorteland

en het land hunner vaderen gehecht heeft

*

* *

Wij hebben hierboven het verloop der wordingsgeschiedenis van den Hollandschen bodem en van de wateren nagegaan en moeten nu een blik werpen op de bewoners van dit gewest.

r— ——

Het kasteel van Egmond bij de duinen.

De aanvang der historie van de bewoners der Nederlanden ligt ongeveer in het begin der Christelijke tijdrekening, in de dagen, toen de Romeinsche adelaar de bewoners dezer kust in zijn bescherming nam en hier hooger beschaving bracht. Van de Keltische bevolking, die hier vroeger gewoond heeft, weten wij

uiterst weinig, al moet men haar aanwezigheid aannemen. Wij klimmen dus

•>