Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet datgene navolgen, waarin de groote wereld voorgaat. De heeren en dames der groote wereld zijn hierin voorgegaan. Zij hebben veel te veel afgeworpen, wat het romantisch verleden zoo schilderachtig maakte. In de kleeding, zoowel als in de bouwkunst, is reeds lang de koude, realistische economie beginnen te heerschen, smakeloos en karakterloos, zeker in overeenstemming met den tijdgeest, maar niet voldoende aan schoonheidszin. Alleen de boeren en boerinnen hebben van dat verleden nog iets bewaard, dat echter ook weldra dreigt verloren te gaan.

Zoo veranderden ons land en volk in den loop der eeuwen. Onze bodem, onze landouwen, onze rivieren en wegen, onze steden en dorpen, onze bewoners, hun kleeding en woningen, hun zeden en gebruiken, zij alle hebben het proces van groote veranderingen doorgemaakt. In t verleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal. Wie het heden wil begrijpen, wil beoordeelen, moet het verleden

kennen.

Wij stellen ons daarom ten doel, met onze lezers het hedendaagsche Nederland door te wandelen, maar daarbij tevens uitstapjes te doen in het verleden, om daar eenige lichtstralen op te vangen, waarin wij het tegenwoordige kunnen beschouwen, om het verband te zien tusschen de ontwikkelingsgeschiedenis

van land en volk.

Het is ons plan, geheel Nederland met u door te trekken, om het land te leeren kennen van de Eems tot de Schelde, van de Noordzee tot de grenzen Duitschland. Daarvoor vangen wij aan in Holland en denken de eerste tournee te maken door de gewesten langs de duinen van 's-Gravenhage tot Den Helder.

Misschien zijn er enkelen onder hen, wien deze regels onder de oogen komen, die vreezen, gevoerd te zullen worden langs moeilijk begaanbare wegen der wetenschap en daarom aarzelen mede te gaan. Hen moeten wij geruststellen.

Wij zijn niet voornemens, de paden van het wetenschappelijk onderzoek te volgen,

doch kiezen de meer geëffende banen, die vroeger navorschen reeds voor ons begaanbaar hebben gemaakt. Onze tocht zul daardoor niet zoo moeielijk zijn en, naar wij hopen, aangenaam. Het ligt ook niet in onze bedoeling, vele uren m musea of binnenshuis door te brengen op onze reis: wij zullen vooral buiten

vertoeven, in de vrije natuur, waar geen stof van boekengeleerdheid ons benauwt,

waar niet de overdaad der musea ons drukt, en waar wij ook van tijd tot tijd Hinke stappen kunnen doen, om vooruit te komen, maar toch het belangrijkste zooveel mogelijk willen bezien. Wij zullen voortwandelen door het Hollandsclie landschap, door bosschen en duinen, over weiden en bouwlanden, maar met nalaten, een kijkje te nemen in dc Nederlandsche steden en in vele dorpen, bij dc onderscheidene monumenten van Nederlandsche bouwkunst, op vele merkwaardige plekken van onze historie. Ook zullen wij ook nu en dan stilstaan bij datgene,

Sluiten