is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kamer der Staten-Generaal haar zittingen houdt. Dit gedeelte werd reeds bij besluit der Staten van Holland, in 1652 bestemd, om gebouwd te worden tot een vergaderplaats, waar een zoo machtig college als dat der Edel Groot Mogende Heeren van Holland en West-Friesland waardig kon ontvangen worden. De vergaderzaal der toenmalige Staten van Holland is de tegenwoordige vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 't Was in haar bloeitijd een der prachtigste zalen, rijk aan schilderwerk, beeldhouwwerk en ameublement, die de bewondering van landgenoot en vreemdeling opwekten. Maar ook zij heeft een deel van haar heerlijkheid verloren; de tribunes, in 1880 aan de eind wanden aangebracht, schaden de verhoudingen en onttrekken de prachtige schoorsteenen aan het oog, terwijl ook in andere opzichten het vandalisme hier den smaak

geweld heeft aangedaan.

Deze zaal werd in 1795, toen de Provisioneele Representanten van Holland de Staten van Holland vervallen verklaarden, door de Burgers Representanten ingenomen en sedert Mei 1798 diende zij voor de vergaderingen van de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam. In 1814 werd de zaal bestemd voor de vergaderingen der Ridderschap van Zuid-Holland en in 1848 verkreeg zij haar tegenwoordige bestemming, terwijl ook de Staten van Zuid-Holland nog hun vergaderingen in deze zaal houden.

t

* *

*

Een hardsteenen gedenksteen aan denzelfden wand van het Binnenhof draagt het opschrift:

DE

VOORMALIGE HOFKAPEL

i n

MDCCCLXXIX verbouwd.

Verder duidt het onderschrift aan, dat in de kelders dier kapel de grafsteden van Graven en Gravinnen van Holland zijn, en dat hier het lijk van Johan van Oldenbarnevelt werd bijgezet, 16 Mei 1419.

Op deze plek verhief zich eertijds de Hofkapel. Ongetwijfeld werd reeds door Willem II bij het stichten van de Zaal ook een kapel gebouwd, zeker een klein gebouw. Zij was gewijd aan Onze Lieve Vrouwe en heette daarnaar „Mariaten-Hove" of „Maria-ter-Haghe."

Reeds vroeg werd deze kapel door de Graven en Gravinnen met schenkingen