is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den zeekant en over de weiden en dorpen van Rijnland, een landschap vol, echt Hollandsche schoonheid.

Ook ter Horst is een oude heerlijkheid. Het munt uit door prachtig houtgewas net heerlijke lanen van eiken, beuken en linden, doch heeft geen groote uitgestrektheid. Het gebouw is een fraai jachthuis geweest, dat uit den trein in het oog valt, kort nadat men het station Voorschoten naar Den Haag is gepasseerd. Dit gebouw is van betrekkelijk jongen datum en vertoont den stijl der 16e eeuw; het is van rooden baksteen gebouwd, met ornamenten van zandsteen. \ óór het huis ligt een ruim voorplein, aan twee zijden door zware linden en bruine beuken afgesloten. Het uitzicht op de bosschen van het schoone Duivenvoorde aan den overkant van den spoorweg, eveneens een oude heerlijkheid, is prachtig.

De schoone bosschen dezer buitens bieden talrijke verrassingen aan, en wie vergunning kan bekomen, hier rond te wandelen, mag dat niet verzuimen. Wij mogen ons op onze reis door Nederland hier niet langer ophouden, hoe gaarne wij ook in verdere détails getreden waren, om op dat schoon nader de aandacht te vestigen. Wij vervolgen onzen tocht langs den Leidschen weg en staan thans voor Den Deyl, een moderne uitspanning, het toevluchtsoord voor de Haagsche fietsers, die op mooie dagen den aangenaam gelegen tuin geheel bezetten, zoodat men er soms meer dan een tweehonderdtal bezoekers vindt. Een weinig verder lag vroeger een tweede herberg Den Deyl, ook den Ouden Deyl geheeten, waar het rustiger is. Laatstgenoemde uitspanning was oudtijds een adellijk huis, doch werd reeds sedert lang tot een herberg ingericht. In 1637, toen Johan \an Heemskerk zijn Arcadia schreef, was de weg van het Haagsche bosch „tot aen 't huys, dat den hoofschen Haegh en 't wysheytlievende Leyden van malkanderen deylt, (het huis Ten Deyl), alwaer de paerden door een gewoonte van rusten, van zelfs stilhielden," een zandige weg, die door de voorduinen liep, zegt genoemde schrijver, zoodat dit de opkomst van die pleisterplaats wel verklaart. Lang bleef het de gewone aanlegplaats voor rijtuigen, welke van Haarlem naar Den Haag reden; hier klopten ook de Leidsche studenten niet zelden aan en was men met de eigenaardigheden van het studentenleven goed op de hoogte, waardoor zij er een gezellig tehuis vonden, zooals Klikspaan ons verzekert.

Thans (1901) is de Oude Deyl in een modern café veranderd, dat ter herinnering aan den band, tusschen Nederland en Mecklenburg in 1901 gesloten door het huwelijk van H. M. Koningin Wilhelmina met Hertog Hendrik van Mecklenburg, den naam „Mecklenburger Hof" draagt.