Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam, bij zijn vrienden onder de Rijnsburgsche Collegianten een wijkplaats vond. Dat huisje, oud en vervallen, wilden Spinoza's vereerders tot een aandenken aan den wijsgeer bewaren en tegen ondergang behoeden. Aan hun vereenigd pogen is het gelukt, het op zulk een wijze te herstellen, dat het in elk opzicht door uit- en inwendig aanzien herinnert aan den tijd, toen de meest vooroordeelvrije en tevens zachtmoedigste van alle denkers er zijn Ethica ontwierp. Met dat doel heeft men er alles verzameld, wat Spinoza geschreven heeft, en in de gezellige, stemmige studeerkamer, door onze vaderen zoo gaarne „Museum" genoemd, hangt in zwarte lijst de prachtig uitgevoerde beeltenis van Spinoza. Daar vindt men aan den wand geschreven de spreuk, die kenmerkend is voor de geheele wereld- en levensbeschouwing van den denker: „Per realitatem et perfectionem idem intelligo," d. i.: onder werkelijkheid en volmaaktheid versta ik hetzelfde. Een steen in den zijmuur draagt het opschrift, aan Camphuysens innige vroomheid ontleend :

„Ach, waren alle menschen wijs En wilden daarbij wel,

Dan was deez' aard een paradijs;

Nu is ze vaak een hel."

met het jaartal 1667.

In de werkplaats eindelijk wordt ge nog herinnerd aan het „bene agere et laetari", „goeddoen en zich verheugen", den korten Latijnschen weerklank van Camphuysens gemoedelijke verzuchting. Een oud koffertje roept u den lessenaar met papieren voor den geest, waarin Spinoza's posthuma na zijn dood naar Amsterdam werden gezonden en aldus gelukkig voor het nageslacht werden bewaard. In den Haag verrijst Spinoza's standbeeld.

*

* *

ij verlaten Rijnsburg, waar wij reeds lang vertoefden, en wenden ons langs den eentonigen, zonnigen weg naar Katwijk.

Aan den binnenkant van de duinen, waar het overgebleven gedeelte van den vroegeren Rijn zich tegen de zandheuvels ombuigt naar het noorden, ligt het dorp Katwijk-Binnen. Het is een vrij aanzienlijk dorp, dat met Katwijk-aanZee tot een burgerlijke gemeente vereenigd is.

Als men van den kant van Rijnsburg aankomt, ziet men bij den ingang in het dorp de Katholieke inrichting voor Middelbaar- en Gymnasiaal onderwijs, fraai gelegen aan den Rijn. Vroeger werd hier het adellijk huis te Katwijk

Sluiten