Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter, dat het meer dan vier achtereenvolgende eeuwen de zetel is geweest van het aanzienlijke geslacht Van Woude, waarvan de elfde van dien naam

een erfdochter van Warmond ten huwelijk nam.

Het oude huis te Warmond werd in 1573 gedurende het eerste beleg van Leiden door de Spanjaarden verwoest. Den 3en Mei 1577 werd daarna aan Johan van Duivenvoorde, Heer tot Warmond, vergund de verwoeste kloosters geheel af te breken en het huis te herbouwen. Het kasteel werd weei vernieuwd in 1780 door Baron Pieter Cornelis van Leiden, echtgenoot van Hermine Jacqueline Gravinne de Thonis, kleindochter van Boerhaave, zoodat

het toen de gedaante verkreeg, waarin men het tegenwoordig nog ziet.

* *

De weg van Warmond loopt verder langs bollenland en door graslanden en bereikt den hoofdweg naar Haarlem niet ver van het Huis Terwegen, een fraaie, boschrijke buitenplaats, met grooten vijver, ten westen van den weg. Vervolgens wTordt de weg aan beide zijden door een strook lands begrensd, wTelke schier uitsluitend tot bollencultuur wordt gebruikt. Hiermede komen wij voor goed in het gebied der bloembollencultuur, dat zich schier onafgebroken tot Haarlem voortzet en ten noorden van Haarlem nog tot de geestgronden

van St. Pancras bij Alkmaar.

Men kan in het zuiden twee strooken van bollenland onderscheiden, die parallel naast elkander loopen en door lage graslanden met enkele bosschen van hakhout gescheiden zijn: een strook over Sassenheim tot voorbij het dorp Lisse en een strook van Voorhout naar het noordoosten.

Ook het westelijk gelegen, kleine dorp Voorhout, aan de Trekvaart, welks gebouwen wrij over de graslanden van verre zien, met het Klein-Seminarie van het Bisdom Haarlem, dat in 1847 uit de gemeente Velzen naar hier werd verplaatst, ligt te midden van het bollenland. Wij moeten voor dit dorp nog wijzen op de kerk, die na de Hervorming aan de Hervoimden gekomen was, doch in 1809 door een zwaren muur in tweeën gedeeld is, opdat Protestanten en Katholieken er beiden bun godsdienstoefeningen konden houden. Thans is de Katholieke kerk vernieuwd en staat er zoo vriendelijk naast het oude Prot. kerkje als een fiere dochter naast haar oude moeder. In de pastorie van dit dorp zag Boerhaave den 31en Dec. 1668 het eerste levenslicht. Wij zullen dat doip links op een afstand laten liggen en vervolgen onzen tocht naar Sassenheim.

Sassenheim is een net, burgerlijk dorp, voornamelijk bestaande uit een straat, wrelke deel uitmaakt van den weg, die het dorp doorsnijdt, en met linden beplant is. Groote, aanzienlijke huizen vindt men er niet, maar op alles is de stempel

Sluiten