is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote gebeurtenissen in de geschiedenis dezer landen aan het einde der 18® en het begin der 19e eeuw, waarin hij een niet onbelangrijk aandeel heeft gehad. Hij toch, hoogleeraar te Franeker, werd wegens zijn patriotische gevoelens ontslagen; hij behoorde tot de uitgeweken patriotten, die in Frankrijk troost zochten, en bevond zich in 1793 onder de afgevaardigden, die bij de Nationale Conventie aandrongen op het zenden van een leger naar de Nederlanden. Toen die wensch werd vervuld, keerde Valckenaer in 1795 terug; hij werd hoogleeraar te Leiden, was later afgezant in Spanje, volbracht namens Lodewijk Napoleon in 1810 nog een vruchtelooze zending naar Parijs, om Napoleon te overreden, de voorgenomen vereeniging van Holland met Frankrijk niet door te zetten, en trad daarna af van het tooneel der staatkunde, teleurgesteld in zijn verwachting. Zijn buiten Bijweg, waar hij sedert veel vertoefde en waar hij in 1821 overleed, was een der vereenigingspunten van de letterkundigen in den lande; Willem Bilderdijk, de prinsgezinde balling, was hier dikwijls de gast van den eens zoo patriotischen ij veraar. Aan Valckenaer schreef Bilderdijk in herinnering aan dat verleden, hoewel niet zonder overdrijving:

't Gegier der wervelwinden,

Die eik en ceder knakken,

Rukt broederlijke takken,

Hukt teêre hartevrinden In 't stormgewoel vaneen;

Wij moesten 't ondervinden,

Wij, eens zoo eensgezinden!

Wij, eens zoo lotgemeen!

Elkaar van 't hart gereten In 't barnen van de vloeden,

In landverdelgend woeden,

En wijd vaneen gesmeten Op 's werelds Oceaan,

Wat werd de vriendschapsketen Bij staats- en oorlogsveeten ?

Gewis, zij moest vergaan!

Door noodlots dolle stormen Langs golf en zand gedreven,

Maar ziel noch hart verwrikt,

Was 't beurtlings ons gegeven,

Als balling om te zweven,

Maar kalm en onverschrikt.

Wij wandelen verder; van het liooge bruggetje over de duinbeek heeft men een prachtig uitzicht over de bollenvelden met Bennebroek en het Huis te