is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezet, en daarna met zand bedekt. De paden tusschen de bedden worden steeds lager gehouden, opdat in het natte jaargetijde het water terstond uit de omgeving der bollen kan wegzakken. Al naar gelang der soorten heeft er dan nog een bedekking plaats tegen de koude. En gedurende den winter bereiden de bollen hun betere, snellere ontwikkeling voor.

De kweeker wensclit vooral de ontwikkeling der bollen, ril. zoo, dat in den loop van eenige jaren van de kleine zijbolletjes, die van een bol afgebroken kunnen worden, flinke, zware, voor de verzending geschikte bollen worden verkregen. En dit belangrijke ontwikkelings-proces vindt eerst plaats, als de bloei is afgeloopen.

Vooral het water speelt hierbij een belangrijke rol. Het grove duinzand, de vochtige bodem, die evenwel niet drassig mag staan, iets wat in Holland met zijn watermolens gemakkelijk te regelen valt, en de beschikking over veel goede koemest, deze omstandigheden hebben de streek der geestgronden in Holland het natuurlijk monopolie der bollenteelt gegeven, waardoor geen landstreek Holland overtreft.

De bollenvelden verkrijgen in Juni, wanneer de bladeren der plant verdorren en hun werkkracht tot het grooter worden der bollen geleverd hebben, een somber aanzien. Dan begint men de bollen te rooien en ze in de gebouwen te brengen, welke men in groot aantal over het bollenland verspreid vindt, om daar te drogen, op tafels uitgespreid. Die bollen vormen het doel der teelt, het voorwerp van den handel. In de tweede helft van Juli vangt de handelstijd gewoonlijk aan, en voor 1 Augustus zijn de zaken meest afgesloten. De kweekers, die zich niet met export bezighouden, verkoopen in dien tijd hun leverbare bollen aan exporteurs en handelaars. In Augustus vangt de verzending gewoonlijk aan, en voor half September is die gewoonlijk verricht.

In Februari of Maart heeft de eigenlijke verkoop van bollen plaats voor het gebruik. Dan gaan de exporteurs op reis, om overal ter wereld hun bollen aan den man te brengen bij handelaars en bloemisten. Zij bezoeken geheel Europa en Noord-Amerika. De belangrijkste afnemer is Engeland, dat ongeveer de helft ontvangt. Daarop volgt Duitschland, met een zesde, terwijl ook een zesde naar de Yereenigde Staten van Noord-Amerika wordt verzonden. Zoo heeft Haarlems bollenteelt een wereldbeteekenis verkregen, en is de Bloemenstad schier overal bekend geworden.

Wij eindigen met de woorden door Ferdinand Lovis aan Haarlems bloemen gewijd:

Tulipes, jacinthes,

Jacinthes, tulipes,

Polychromes lippes Dont Harlem est ceint;