is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gooische en Kennemer boeren het slot, in of kort na 1296, verwoest. De laatste overblijfselen van het kasteel werden in 1804 weggeruimd en op de plek verrees een boerenwoning, thans een fabriek. Zoo gaan wij verder tot het punt, waar ons pad den spoorweg Haarlem—Alkmaar bereikt.

Wij staan stil. Daar, over den spoorweg, in dat dichte geboomte schilderachtig verloren, ligt Westerveld, een rustoord bij uitnemendheid, eens een fiaai buiten, thans een aanzienlijke begraafplaats. Hoe vredig en ongestoord aan den kant van het beboschte duin de dooden hier ook rusten in het koele lommer, toch is het niet enkel drukkende weemoed, die er suist door de sparren. Want ofschoon menig gemoed op deze plek vervuld wordt van de gedachte aan „komen en gaan," toch spreekt het jeugdig groen en het veeltonig lied der teruggekeerde lentezangers gelijktijdig van „gaan en komen", van de steeds nieuw ontwikkelende levenskracht, van het blijvend voortbestaan der edelste kern.

Midden op een der hoogste duinen, achter Westerveld, verheft zich een rond torentje, vanwaar men een fraai vergezicht heeft over de vlakte en de duinen en verder op de Noordzee. Met dat doel werd deze toren gebouwd. Doch toen die toren zoo boven de duinen uitstak en van verre uit zee gezien kon worden, ontstond hieruit de mogelijkheid, dat de schippers op zee, die dezen toren op geen enkele zeekaart vonden, er door misleid zouden worden. Daarom trok de regeering zich de zaak aan en men meent, dat de eigenaar wegens het bouwen van dien toren beboet werd. In elk geval moet hij genoodzaakt zijn geworden, om op zijn kosten op alle zeekaarten de noodige veranderingen te laten maken, teneinde aldus ongelukken te voorkomen. Hoe dit uitgevoerd werd, kunnen wij niet zeggen.

Van Westerveld vervolgen wij onzen weg over het gehucht Driehuizen, in diepe rust gelegen op de duinvlakte. In de R. C. kerk te Driehuizen vindt men een fraaien eikenhouten predikstoel in Vlaamschen barokstijl, met kunstig gesneden leuning. Tot onder de regeering van koning Willem II vond men hier het prachtige buiten Middeloo, welks huis in Italiaanschen stijl was gebouw d, doch dat in dien tijd gesloopt is.

Belangrijks vinden wij verder niet in Driehuizen. Na eenige minuten bereiken wij het buiten Schoonenburg en vervolgens komen wij door de statige eikenlaan van het aanzienlijke en boschrijke buiten Velserbeek in het dorp Velsen.

Velserbeek is een prachtig landgoed met hoog opgaand geboomte en trotsche lanen, terwijl de St. Engelmundsbeek door de bosschen van het buitengoed kronkelt, en een grasveld te midden van het geboomte omspoelt. Op dit buiten vindt men een hertenkamp.

In de onmiddellijke nabijheid van Velserbeek ligt het vriendelijke dorp \ eisen, dat Beets reeds in zijn jongensjaren zoozeer aantrok.