Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn goederen te Spaarndam moest lossen en per as naar Velsen vervoeren. Thans ligt Velsen weder aan het kanaal, dat in 1876 van Amsterdam naar de Noordzee is gegraven. Het station van Velsen ligt achter Velserbeek; langs Veiserbeek loopt door bosschen de weg er heen, die met moderne, doch ook artistiek gebouwde villa's is bezet.

Tusschen Velsen en de Noordzee lag voor een halve eeuw een breed heuvelland, dat langs de zee uit een zoom van naakte duinen bestond, doch verder landwaarts werd ingenomen door de uitgestrekte duinvlakte van de Breesaap, die niet minder dan 243 H.A. oppervlakte bezat en ongeveer 2 meter hoog was. De Bieesaap ^as een duinvallei, die langen tijd geheel woest lag, maar toch met een groot aantal zeldzame planten begroeid was, zoodat zij dikwijls door kruidkundigen bezocht werd.

In het midden der 18e eeuw is men aangevangen, de Breesaap te ontginnen, welk werk in de 19e eeuw werd voortgezet. Doch terwijl in de 18e eeuw de Breesaap een slechte afwatering bezat door een duinbeek naar de Noordzee, een watertje, dat van tijd tot tijd dichtstoof, werd in 1876 een kanaal door de duinen gegia"\ en, dat dit landschap opende voor het verkeer en Amsterdam weder tot een zeestad verhief.

De toestand des lands is hier gedurende de laatste vijf en dertig jaren geheel veranderd, 't Was ongetwijfeld een stout stuk, een breed kanaal door het mulle duinzand te graven, een taak, waarvoor men nog terugdeinsde, toen Koning Willem I in 1818 reeds wees op deze doorgraving in plaats van den aanleg van het Noord-Hollandsch Kanaal van Amsterdam naar Den Helder, maar de techniek der waterbouwkunde heeft alle bezwaren glansrijk overwonnen, en de droom van Vissering, die aan den nieuwen mond van het IJ en de Noordzee een levendige haven zag verrijzen, werd werkelijkheid. Potgieter, die in 1863 aan Vissering schreef:

Mijmrend schepper van IJmuiden,

Die voor tweemaal zeven jaar Ons de toekomst wist te duiden:

Dat uw zangster zienster waar

zag zijn wenscli tot waarheid worden.

Een voorhaven van Amsterdam, zooals Havre van Parijs, St. Nazaire van Nantes, is IJmuiden echter niet geworden; het is de toegangspoort voor Amsterdam gebleven. Levendig is de vischmarkt te IJmuiden.

In het duin, aan den mond van het kanaal, is IJmuiden verrezen, met belangïijke sluisw erken, buiten- en visschershaven. Een zwaar ijzeren fort, met drei-

Sluiten