Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Civilis zijn hulp bood in den eersten vrijheidsstrijd, welke op vaderlandschen bodem gestreden werd tegen buitenlandsche legerscharen. Indien dit juist isy mag men aannemen, dat hier de gekozen heirvoerder op het schild geheven en door de dappere scharen gehuldigd werd onder den vrijen hemel; dan klonk het krijgsgejubel eens van hier door de bosschen van Kennemerland bij het

ontwakend zelfbewustzijn.

En de plek, waar de herinnering aan die eerste huldiging in de overlevering nog eeuwen voortleefde bij het volk, is als de traditioneele plaats te beschouwen, waar ook later de Graven van Holland als Heeren van Kennemerland de hulde des volks dienden te ontvangen; deze betrekking, al is ze niet historisch zeker, vormt geen te grooten sprong. De volksgewoonten hebben een geographisclie vastheid, die de macht der eeuwen weerstaat.

Zoo is ook nog de herinnering aan een volksgebruik van lateren tijd aan deze plek verbonden.

Oudtijds had hier nl. een oud gebruik plaats, de „banding" geheeten. Dit bestond in een zeker burgerrecht, naar het schijnt door de Graven aan de Kennemers in het slgemeen verleend, om een gemeene werf te hebben, waarop de burgers op zekeren dag geroepen werden, om in persoon te verschijnen of gemachtigden te zenden op den Dingstal. Hier werd dan de vierschaar gespannen onder den blooten hemel, na het oplezen der namen door den Secretaris, Aan alle burgers, die zich hier moesten vertoonen op verbeurte van 42 schellingen boete, werd door den Schout gevraagd, of iemand iets van een ander had te eischen. Als iemand iets van een ander te vorderen had en er geen nader onderzoek noodig was, werd het vonnis onmiddellijk uitgesproken en uitgevoerd. Voorzeker een voorbeeld van een korte rechtspraak, die wij in vele gevallen gaarne zouden terugwenschen.

DE NOORDELIJKE DUIN- EN GEESTGRONDEN VAN KENNEMERLAND.

Ten noorden van Heemskerk hield de rechtstreeksc-he invloed van de Amsterdamsche buitensbouwende patriciërs op, omdat deze duinstreek te ver van het IJ en van het algemeen verkeer lag, om gemakkelijk bereikt te kunnen worden. Evenmin was hier in de middeleeuwen, gelijk op het smalle gedeelte van Holland, aanleiding tot het bouwen op de geestgronden, om dienst te doen in den langdurigen strijd tusschen de Graven van Holland en West-Friesland.

Wanneer wij dit landschap ten noorden van Heemskerk tot bij Schoorl overzien, vinden wij, dat op de voortzetting der duin- en geestgronden het

Sluiten