Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den mantel zich 0111 't hoofdje spreidt :

O gij, Noord-Hollands roem en krone,

Wie zuidelijke glans omtoog,

Mocht u, bij 't lied uit duizend kelen,

Dat u de lieve vogels kweelen,

Ook de afscheidstoon eens zangers streelen,

Die ongemerkt uw bosch doorvloog.

O, wie daar op den top der duinen Dien krans van bosschen gadeslaat,

Den halskarkant om 't groen gewaad Van welige akkers, weiden, tuinen,

Dat afgolft naar de Zuiderzee,

En ver in 't west, op barre stranden,

De woeste noordergolf ziet branden,

Staart niet verrukt op 't oord van vree,

Waaruit zoovele stemmen stijgen,

Versmolten tot één eenig lied,

Terwijl de grover tonen zwijgen Der beide zeeën in 't verschiet,

Wier zachte omhelzing eer de zoomen Van 't vriendlijk landschap kust en baadt,

Gelijk een moeder in haar droomen Haar armen 0111 den zuigling slaat.

A. Beeloo.

Bergen is van oude dagteekening; het was al in 8(56 bekend. Reeds lang vóór de Hervorming moet Bergen een volkrijk dorp geweest zijn; de Graven en Gravinnen van Holland schonken weleer groote voorrechten en vrijheden aan de bewoners van de plaats, maar dezen waren dan ook steeds getrouwe onderdanen. Daarvoor genoten zij tolvrijheid door geheel het graafschap en waren zij minder bezwaard met het onderhoud van den zeedijk dan hun naburen.

De kerkruïne van Bergen herinnert door haar grootte nog aan haar bloeitijd; zij had vanouds een zoo hoogen toren, dat hij den schippers in de Noordzee tot baak diende. De kerk werd in 1574 door brand vernield, maar in 1597 is het koor weder opgebouwd en van een klein, doch sierlijk achtkant torentje voorzien, tot dienst der Hervormden bestemd, waarvoor het nog steeds gebruikt wordt. In de kerk vindt men een predikstoel, stijl Lod. XV, en een gestoelte uit het laatst der 17e eeuw.

Bekend in de historie is Bergen vooral, doordien het dorp in 1799 eerst door de Russische legers genomen, daarna door de Franschen hernomen werd, terwijl eindelijk het Fransch-Bataafsche leger hier een luisterrijke overwinning behaalde, waarbij de Russische Generaal Herman en meer dan 2000 manschappen krijgsgevangen werden gemaakt. De bewoners van Bergen weten allen het Russisch

Sluiten