Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMSTERDAM.

Deze stad is geen gewone stad. Het is de hoofdstad des Rijks, de stad, die meermalen door eigen kracht en vermogen den slaat uit de grootste moeirlijkheden gered heeft en terecht iri meerdere opzichten als het hart des lands beschouwd wordt.

Van Ewijck.

Kloek vernuft en taaie volharding schiepen op het schijnbaar meest ongeschikte terrein het schoonste geheel.

D. C. Meyer Jr.

Waar is een stad, zoo hoog gewassen Uit slik en slob tot praal en pracht,

Uit kolken, braak en ruige drassen,

Uit liesdel, nes en veenmoerassen,

Uit ganzen poel en visschersplassen,

Tot rijkdom, heerlijkheid en macht'.

Ter Gouw.

Amsterdam! De hoofdstad van Nederland, volgens de grondwet, en eveneens volgens de meening van den volbloed Amsterdammer de eerste stad van het Rijk. Ook al zijn de tijden voorbij, dat van uit deze stad de zaken des lands, direct of indirect, bestuurd werden; al draait de wereldpolitiek niet meer om de inzichten der Amsterdamsche kooplieden; al neemt Amsterdam in verhouding tot de andere wereldsteden in den wereldhandel niet meer de plaats in van voorheen, toch blijft de hoofdstad nog den eersten rang bekleeden onder de Nederlandsche steden en oefent Amsterdam steeds een bijzondere bekoring uit, zoowel op den vreemdeling als op den Nederlander.

Die aantrekkelijkheid ligt eensdeels in den aanleg en bouw der stad, in het karakteristieke van haar gebouwen, straten en grachten, in het grootsteedsche harer opvattingen, en aan den anderen kant in de historie dezer nederzetting, welker opkomst tot wrereld-handelsstad in het moerassige land, slechts aan een

Sluiten