is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe bracht, om zoo (licht mogelijk bij het levende water gevestigd te zijn. De Rotterdammers begrepen toen al, dat de Maas de hoofdbron van dc welvaart, de hoofdfactor voor de ontwikkeling hunner stad zou zijn.

Na het jaar lo72 ving de vijfde uitlegging der stad aan, die zich in dc rivier uitbreidde tot de Scheepmakershaven; in 1597 begon de zesde uitlegging in liet westen der stad langs de Leuvehaven, en in 1609 volgde een zevende uitlegging, waarbij dc Boompjes tot stand kwamen. Hiervoor werd een lengte van 1800 schroeien in de Maas gedempt, waarop in 1(511 een straat werd aangelegd, die in Kil,".

met een rij lepenboomen werd beplant en daarnaar den naam Boompjes ontving

Deze straat is in 1661 verhoogd en van een kade voorzien, zoodat in laatst^

genoemd jaar de stad voor dit gedeelte haar tegenwoordige uitbreiding verkreeg naar clen kant der rivier.

In denzelfden tijd verkreeg Rotterdam ook de gedaante, welke het tot het midden der 19« eeuw behouden heeft: een gelijkbeenige driehoek met de basis naar de Maas gekeerd en de spits landwaarts. Het was, of de stad in haar vorm een zinnebeeldige voorstelling wilde geven van het feit, dat haar geheele

Plattegrond van Rotterdam in liet begin der 18e eeuw