is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verwonderlijk land,

Daar diepte verzand,

En scheeprijke stroomen Met bloemen en hoornen Staan vrolijk geplant;

En d' aarde verslonden Door stortbraak van gronden,

Laat huizen, noch strand.

Door golven en wind Zijt gij steeds bestreden,

Maar t water geeft steden,

Als 't dorpen verslindt.

Vernielt het uw waard,

Gij wint weder aard,

En mist gij de kielen,

De ploeg met zijn wielen Weer overvloed baart.

O land, dat zoo strijdt,

Wie kan u vernielen ?

Gij wint, als gij lijdt.

Maar die onafgebroken kamp heeft ook den strijder gestaald, hem geleerd,

nooit den moed op te geven; hij heeft hem gebracht tot volharding. Zulk een strijd

leert ook woekeren met kleine krachten, leert zuinig zijn, hoogst zuinig, want

er zal geen einde komen aan de uitgaven, terwijl dan toch de inkomsten beperkt blijven.

„Die zilte watervlakte, steeds tot aanvallen gereed, voedt op tot moed, geen moed, die opbruist, om straks neer te ploffen, als tegenspoeden treffen, neen, echte, taaie, droogleuke burgermansmoed, als die van een muis, welke zich knagend een doortocht baant, en zuinigheid, de echte landmails zuinigheid, welke zich cent na cent slechts zuchtend laat ontwringen, omdat men op het platteland weet, dat liet goud nog langzamer groeit dan de vruchten, welke harde arbeid aan den grond ontwoekert."

liet Zuid-Hollandsch-Zeeuwsch deltaland is de grootc school, waai' onze waterstaatswetenschap zich heeft ontwikkeld tot wereldberoemdheid sedert vroege tijden. Daar slaan onze ingenieurs met bespiedenden blik steeds elke beweging van het zeedier gade, 0111 zijn zwakke zijde te ontdekken en partij te trekken van zeer kleine, voor den oningewijde niet merkbare zwakheden, en hem aan te vallen, niet liddei lijk \an voren, maar van uit een hinderlaag, in liet schemerduister, en hem aldus te dwingen op zijn hoogst tot een wapenstilstand. Daarin ligt de °\ winning, doch dat is ook alles, wat kan gedaan worden. Want watervrede kent men hier niet; gedurende dien wapenstilstand kunnen nieuwe krachten \ ei gadcrd woiden, om den strijd weldra weer voort te zetten, maar den vijand