is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Republiek. Toen gevoelden cle Zeeuwen zich solidair met Holland en hun stoere, zelfstandig en individualistisch ontwikkelde krachten op de verschillende eilanden vereenigden zich met andere tot bevordering der vaderlandsche onafhankelijkheid. Hebben wij de namen der helden reeds genoemd, wij laten toch een Hollander daarover nog spreken, die dit erkennend, in 18o(> zong:

'k Heb Zeeland lief, den grond, die mannen teelde,

Door 't wereldrond 0111 trouw en deugd vermaard,

Die, waar de driekleur van zijn vanen speelde,

Den schrik verspreidden over de aard.

Wien hunner zal mijn luit naar eisch bezingen ?

De Lange's x) overmoed, of Ewouts 2) vuist,

Die 't eerst den trots van Arragon kon dwingen,

Medina's vloten heeft vergruisd ?

Of Hollands redders, toen 't aemechtig Leyden Welhaast in 't wee, te lang geduld, verzonk,

Toen bij den lof van 't nameloos verblijden Boisots 3) en Willenisz 4) eerzang klonk ?

De Moor 5), vol vuur zich offrend voor uw zonen,

Of' Lieven 6), de eer van 't trouwe Zieriksee;

En Haeck 7), wien, al te vroeg, zijn moed betoonen De stoute ziel ontvlieden dee?

Of de Evertsens "), 0111 't bloed, zoo mild vergoten,

Den lofzang van geheel een wereld waard;

De Bankerts 9), roem en trots van Neerlands vloten,

Verdedigd door hun leeuwenaard.

In 't midden prijkt, gelijk bij minder lichten Aan 't helder zwerk de zilverblanke maan,

De Ruyter, voor wiens staf de volk'ren zwichtten,

De schrik van d' ouden Oceaan!

*) Sebastiaan de Lange, van ter Veer.

2) Ewout Pietersz. Worst.

-1) Lodewijk Boisot.

4) Adriaan Willemsz.

"') Jan en Joost de Moor.

fi) Lieven Jansz. Kaersemaker.

7) Pieter Haeck, baljuw van Middelburg.

a) Geslacht der Evertsens.

9) Joost en Adriaan Bankert.

n. 13