Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algeheele toewijding heb ten uitvoer kunnen brengen, mag ik zeker niet nalaten ook op deze plaats vooral mijn hartelijken dank uit te spreken aan de Heeren Mr. G. H. Barnet Lyon en Folmer, resp. eigenaar en directeur van plantage Jachtlust, H. J. de Ruyter en I. Mavor, agenten van de Nederlandsche Handelmaatschappij op plantage Marienburg, E. J. en J. Green en C. C. Faerber, resp. eigenaar, administrateur en directeur van plantage Belvvaarde, F. C. Gefken, Directeur van plantage Voorburg, J. A. van Beek, Directeur van plantage Susannasdaal, F. W. Hensen, Directeur van plantage Geijersvlijt, J. R. C. Gongrijp, eigenaar van plantage Nijd en Spijt, C. Bender, Directeur van plantage Berlijn, Catz, Directeur van plantage Leliendaal, om van vele anderen niet te spreken, die mij met de meeste bereidwilligheid inlichtingen verschaften en steeds bereid waren, mij op de veelal uitgestrekte terreinen

rond te leiden.

Veel ben ik ook verschuldigd aan den Heer W. L. I en Harmsen van der Beek, Districts-commissaris te Paramaribo, die mij in staat stelde een tocht naai de Cassiporakreek voorbij de Jodensavanne aan de Surinamerivier mede te maken en de

jeugdige tabaksonderneming aldaar te bezoeken.

Ook den Heer F. Smitii, voormalig Commandant van het fort Amsteidam

ben ik veel verplicht, daar ik het aan hem te danken heb gehad, dat ik eenige ondernemingen aan de Sararnacca kon bezoeken, vroeger het cacaodistiict bij uitnemendheid en dat om de groote verwoestingen, die de krullotenziekte in de cacao

er heeft aangericht, zeker niet mocht worden overgeslagen.

Mogen de planters uit deze bescheiden bijdrage, die ik om verschillende redenen heb gemeend, aan mijne mededeelingen over onzen tocht door de binnenlanden van het Westen der kolonie — het eigenlijke doel mijner Surinaamsche reis — te moeten vooraf laten gaan, eenige nuttige wenken putten en mogen de volgende bladzijden er eenigermate toe bijdragen, om de zoo laakbare onverschilligheid in het Moederland jegens onze zoo rijke kolonie gaandeweg op te heffen!

Sluiten