is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis der cultures in Suriname

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het grootste gewicht is en slechts van een wetenschappelijk onderzoek ter plaatse verwacht kan worden.

Hoe en wanneer geschiedt de voortplanting der zwam? Welke deelen van den boom worden door haar aangestoken? — omtrent dit alles weten wij nog niets en zoolang van het optreden en de ontwikkeling van de zwam der krullotenziekte niet meer bekend is, zal zij slechts door verwijdering en verbranding der zieke loten bestreden kunnen worden.

Doch tegenover deze voorwaarde komen verscheidene ondernemingen weder - in groote moeielijkheden. Als we vernemen, dat een onderneming aan het wegnemen en verbranden der krulloten in een tijdsverloop van slechts één maand niet minder dan f 400.— heeft uitgegeven; als wij een directeur hooren uitroepen: „Wat zou ik moeten beginnen, als mijn geheele cultivatie verpest was l)? Ik zou geen handen genoeg hebben!" als wre vele andere hooren klagen: „Wat geeft het mij, of ik mijne zieke loten al verwijder, als mijn buurman, die een grondje heeft, het niet doet, omdat hij het niet betalen kan!" .... ziet, dan kan ik mij begrijpen, dat den planter de angst om het hart slaat, en dat hij reikhalzend uitziet naar hulp uit het moederland, denkende aan hetgeen in Oost-Indië in het belang der cultures gedaan ivordt.

In afwachting van het oogeilblik, dat ook West-Indië eene wetenschappelijke inrichting ten behoeve der cultures rijk zal zijn, mogen de planters niet stil zitten en zich niet laten ontmoedigen. Laten zij bedenken, dat door eendrachtige samenwerking reeds veel te bereiken is en dat daardoor des te eerder hun wensch vervuld zal worden. Zeker zijn velen planters in den laatsten tijd de oogen opengegaan; de krullotenziekte heeft hen geleerd, meer zorg aan hunne cultivatie te besteden, heeft hen leeren nadenken over verschijnselen waaraan te voren niet gedacht werd.

Herhaaldelijk is mij dit gebleken.

Zoo zijn bijv. sommige planters, in de onderstelling, dat de kiem der ziekte in het zaad schuilt, op het denkbeeld gekomen, om bij het uitzaaien geen boonen te gebruiken van aan krullotenziekte lijdende cacaoboomen afkomstig. Zeker is dit een navolgenswaardig voorbeeld, want het is licht te begrijpen, dat men op deze wijze voortgaande het weerstandsvermogen zijner boomen gaandeweg grooter zal maken.

Alvorens van deze „question brülante" in de Surinaamsche planterswereld af te stappen, wensch ik in verband met het voorafgaande nog enkele opmerkingen te maken.

^ In de eerste plaats moet ik op het gevaar wijzen, dat door het toenemend aantal grondjes den grooten landbouw bedreigt. Bij het gevaar dat er voor de zelfstandigheid der kolonie uit kan voortvloeien (zie blz. 19) komt zich nu ook de schade voegen, welke grondjes, die noodig geoordeelde maatregelen niet kunnen toepassen, aan de plantages kunnen toebrengen, vooral wanneer zij, zooals dit bijv. aan de Saramacca het geval is, onmiddellijk aan grootere ondernemingen grenzen, ja, er veelal geheel door ingesloten worden. Grondjes zijn toch dikwijls de broeinesten gebleken van allerlei ongerechtigheid, ook van de krullotenziekte. Waar het aan den eenen kant aanbeveling

!) Hij mag het echter zoover niet laten komen.