is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis der cultures in Suriname

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdient, de vestigingsplaatsen van kleine landbouwers in de centra van groote landbouwondernemingen op te richten, die zich daardoor in drukke tijden van daglooners zullen kunnen voorzien, is dit om de hier vermelde reden juist zeer af te keuren, zoolang van Gouvernementswege geen toezicht op de cultures wordt uitgeoefend.

Aanbeveling zou verdienen de aanstelling van een bekwaam inspecteur der cultures, die een wetenschappelijk goed onderlegd practicus zou behooren te zijn, en die later met het personeel van het op te richten wetenschappelijk station in overleg zou moeten treden omtrent hetgeen wenschelijk en noodzakelijk is in het belang der cultures.

Nu noo- eenigfe woorden over het wegnemen der krulloten.

O ö «->

Prof. Ritzema Bos wijst er, om bekende redenen uitdrukkelijk op, dat niet alleen de krulloot, doch ook een deel van den normalen twijg, waaraan zij bevestigd is, moet worden weggenomen.

Zeker is dit noodzakelijk, doch niet gemakkelijk te contröleeren. Hij, aan wien dit werk is opgedragen, is niet altijd even consciëntieus, vooral wanneer deze arbeid, zooals op sommige ondernemingen, als taakwerk wordt opgegeven, hetzij per bed, per akker of per zooveel boomen. De arbeider tracht dan zoo spoedig mogelijk oereed te komen.

o

Beter is het daarom het afsnijden der krulloten als dagwerk uit te geven en het afgesneden materiaal goed te contróleeren.

In een zeer dichte cultivatie zal niet alleen het verwijderen der zieke loten en eene controle door de opzichters hoogst moeilijk zijn, doch zal de zwam tevens de PTmstip-ste voorwaarde vinden, om zich te ontwikkelen en voort te woekeren.

O o

Sommige plantage-directeuren bestreden deze laatste meening wel, en wezen mij op eenige plaatsen in de cultivatie, waar niettegenstaande volslagen gemis van schaduw, toch krulloten aan de boomen te zien waren, doch over het algemeen zijn dit uitzonderingen, evenals het optreden dezer ziekte bij zeer jonge planten. Ik zag dit op twee ondernemingen, waar ik enkele slechts 3 maanden oude plantjes aantrof, die zich als een in den grond gestoken krulloot vertoonden.

Somwijlen treden krulloten op. onder omstandigheden, die een overbrengen door den wind uit nabijgelegen terreinen schijnen buiten te sluiten. Op een door mij bezochten houtgrond midden in het bosch aan de Tawajarikreek, die in de Wanica uitmondt, verschenen niet lang geleden in de daar aanwezige cacaoboomen plotseling krulloten. Dat de sporen hier van zieke cacaoboomen zouden zijn overgewaaid, komt mij uit de ligging van het terrein zeer onwaarschijnlijk voor, en de onmogelijkheid dat een insect bij de overbrenging een rol speelt, of dat de schimmel, die de krullotenziekte bij de cacao voortbrengt, ook in woudboomen woekertJ), schijnt mij dus oeenszins buitengesloten.

O o

1) Ik trof op een plantage in Nickerie bij de koffiemama, den reeds genoemden schadtiwboom, krulloten van een zeer eigenaardig voorkomen aan. Een aantal takken worden nl. naar het uiteinde gaandeweg platter, het weefsel wordt broozer en na zich tot 4 cM. verbreed te hebben, winden de uiteinden zich kurketrekkervormig op, zijdelings normale takken dragend.

3