is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis der cultures in Suriname

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik wees zooeven reecis op de verkeerde methode van te dicht opeenplanten der cacaoboomen, een fout, die ik vooral op oude velden (cacaostukken) aantrof In dit opzicht valt echter hier en daar verbetering waar te nemen, want ik maakte met enkele directeuren kennis, die de fout hebben ingezien en bij het aanleggen van nieuwe plantsoenen op deze voorwaarde acht geven en op oude akkers voorzichtig

aan het dunnen zijn.

Het is toch duidelijk, dat op zoodanige verkeerd aangelegde terreinen wegens het te groot aantal boomen voor een bepaald oppervlak, de kronen een verwarde massa van zich in alle richtingen kruisende takken moeten vormen, wier hoogte boven den grond het behoorlijk nazien der takken onmogelijk maakt.

Nogmaals wijs ik op de merkwaardige plantage in het District Nickerie, waar beschaduwing van den cacaoboom op het grootste deel van het terrein niet wordt toegepast ; waar de boomen op behoorlijke afstanden zich bevinden en deze zich meer in de breedte dan in de hoogte ontwikkeld hadden, met massa's vruchten beladen waren, en waar men van kevers en krulloten tot nu toe zeer weinig schade heeft ondervonden.

Laat dit voorbeeld tot leering strekken en laten de planters bedenken, dat slechts op zoodanige terreinen, waar de takken gemakkelijk kunnen worden nagezien, de voor deze vijanden genoemde bestrijdingsmiddelen een goede uitwerking kunnen hebben!

Ook onder de dieren zijn soorten, die het op de cacaovruchten gemunt hebben. De planter moet n.1. zijne plantsoenen dikwijls tegen de listige apen beschermen, die de vruchten stukslaan en de boonen somtijds in zoo ^ïoote hoe ee verorberen, dat zij zich geruimen tijd niet verroeren kunnen. „In het naburige bosch hebben de apen," zoo verzekerde mij een planter, „dikwijls hun eigen cacao-plantsoen," opgeschoten uit boonen, die het lichaam onverteerd verlaten hebben. Op een der door mij bezochte plantages had men het aan de cacao-gronden grenzende terrein daarom opengekapt en er, ten einde deze arbeid loonend te maken, een koffieplantsoen aangelegd.

Mogen de voorafgaande mededeelingen aangaande de ziekten van den cacaoboom voor den phytopatholoog weinig, nieuws bevatten, toch kwam mij een, op eigen waarnemingen gegrond, kort overzicht gewenscht voor, niet alleen ten einde daardoor in het Moederland wellicht eenige meerdere belangstelling voor de West-Indische cultures te wekken en nog duidelijker te kunnen aantoonen, hoezeer ook in West-Indië de wetenschap den planter te hulp zal moeten komen, doch ook om die planters, die nog steeds de oude sleur volgen en die geen voeling schijnen te willen houden met de élite onder de Surinaamsche planterswereld, eenige gewichtige eischen onder de oogen te brengen.

Het is naar aanleiding van de vijanden, die de cacaocultuur bedreigen, dat ik nogmaals op den bodem de aandacht wensch te vestigen.

Ik merkte het reeds op, dat de bestrijding van al het kwaad, wegens gebrekkige kennis van de oorzaken, vooralsnog grootendeels zal moeten geschieden door tal van middelen, die een krachtiger gewas kunnen opleveren, dat beter tegen schadelijke invloeden bestand is.