is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis der cultures in Suriname

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met vee uit overeenkomstige landstreken 1): dit alles, zal slechts onder deskundige

leiding- kunnen geschieden.

Een zeer verkeerde methode, die veelvuldig in den drogen tijd wordt gevolgd, is het ophoopen van het onkruid (het wied, zooals men het in de kolonie noemt) om den jongen cacaoboom heen. Deze plantenafval wordt des nachts vochtig en lokt allerlei insecten aan, die aan den jongen stam gaan knagen.

Deze mededeelingen kunnen uit den aard der zaak geen aanspraak maken op volledigheid. Mijn doel was slechts, door eenige mededeelingen en beschouwingen over de cacaocultuur in Suriname, tegenwoordig het belangrijkste stapelproduct onzer kolonie, in het Moederland meerdere belangstelling in onze zoo rijke bezitting te wekken; op de vele moeielijkheden de aandacht te vestigen, waarmeê de Surinaamsche planter te kampen heeft, hem eenige fouten onder de oogen te brengen, die zijn cultuur aankleven en eindelijk door voorbeelden de dringende noodzakelijkheid van wetenschappelijke hulp in het licht te stellen.

Over de inzameling en bereiding van het product wil ik kort zijn.

Terwijl de cacao bijna het geheele jaar door rijpe vruchten voortbrengt, vindt de groote pluk doorgaans in de maanden April, Mei en Juni plaats; abnormale seizoenen en plaatselijke omstandigheden kunnen hierop invloed uitoefenen,

Nauwlettend moet worden toegezien, dat de vruchten niet ruw worden afgetrokken, daar op deze wijze wonden ontstaan, die toegangswegen vormen, langs welke de schadelijke cacaotor naar binnen kan dringen. Tegen deze voorwaarde wordt

nog dikwijls gezondigd.

De opbrengst eener plantage hangt, behalve van de reeds kort besproken factoren, natuurlijk ten nauwste samen met een beter of slechter beheer, doch is ook niet weinig afhankelijk van de seizoenen, die in de laatste jaren door de groote droogte den planter zeker niet gunstig zijn geweest.

Uit de volgende cijfers, die de cacao-opbrengst van eenige plantages in Suriname aangeven, zien wij bijv. dat het jaar 1896 een slecht jaar voor den planter geweest is, en dat in dat jaar op bijna alle ondernemingen een zelfde factor — ongetwijfeld de langdurige droogte — op de productie invloed heeft uitgeoefend.

Dat de plantage Margarethenburg in Nickerie in 1896 juist een buitengewoon

i) In de naburige fransche kolonie zijn reeds verscheidene jaren geleden uit Indo-China (Tonkin) buffels ingevoerd, waar zij transportwerk verrichten en vóór de ploeg gebruikt worden. Zij verdragen het klimaat uitmuntend; de gewone insectenplagen hebben op hen geen nadeeligen invloed en zij planten zich

goed voort.

Door de directie van Marienburg en door den Heer Cabell, eigenaar van Oldenburg, zijn er indertijd van het fransche gouvernement een paar aangekocht. Op Oldenburg zag ik een kleine kudde van dit fraaie vee. Tot nu toe echter werden zij er werkeloos gelaten, omdat geen enkel persoon in dienst de ploeg kon hanteeren.