is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis der cultures in Suriname

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het binnentreden van dit terrein in de bedding of onder de leembedekking van den oever te voorschijn komen.

Ieder moet het in het oog vallen, dat de verspreiding van leem en zand niet willekeurig is, doch dat er in dit opzicht regelmaat heerscht. Overal, waar de rivier een bocht maakt, wordt de holle oever door een steilen leemwand, de bolle oever door een lager zandterrein gevormd, ten gevolge van verschillen in de kracht van den stroom langs beide oevers; en niet alleen de hoofdrivieren vertoonen dit verschijnsel, ook de kreken, de kleinere of grootere zijtakken, herhalen het in het klein.

Dat dus in het, door twee vertakkingen eener kreek ingesloten terrein, in welks centrum het oorspronkelijk gesteente tot nabij de oppervlakte ontwikkeld is, de bodemgesteldheid een rijke afwisseling zal kunnen vertoonen, is zeker na het voorafgaande duidelijk. Als een zoodanig terrein heb ik het land van de tabaksonderneming aan de Cassipora leeren kennen.

Bij de vertakking der Cassipora verlieten wij de tentboot, die ons de kreek had opgebracht, en volgden een smal boschpad, dat ons al steigende naar de tabaksvelden bracht, die tegen de tegenovergestelde helling van het, de beide armen scheidende terrein, zijn aangelegd. Verrassend was de aanblik, dien het geheel opengekapte terrein, met de daarop verspreid liggende kleine directeurs- en opzichterswoningen met de droogschuur en de arbeiderswoningen, beschenen door de tropische namiddagzon, met het hooge woud op den achtergrond, opleverde.

De eerste oogst op dit terrein was van het veld en onderging in de droogschuur (resp. fermenteerschuur) reeds de laatste bewerking. In twee rijen waren de Javaansche arbeiders neergehurkt, met het sorteeren van de tabak bezig. Deze ruime, met troeliebladen (bladen van een palm, de Manicaria Saccifera Gaertn.) uit de Saramacca overdekte schuur, 120 voet lang, 72 voet breed, 30 voet hoog, leerde ons weder, welke schatten in de onmetelijke ivouden van Suriname voor het bouwen der woningen en schuren op cultuurondernemingen in het hoogere land onzer kolonie beschikbaar zijn. Ook de nette opzichterswoning was kort geleden door de Javanen van het hout uit het gekapte bosch ' in elkaar gezet en had de luttele som var f 150.— gekost.

Tegen de vrij sterke helling van het terrein, zoo juist ontboscht, waren uit de met palmbladen overdekte zaadbedden reeds de krachtigste plantjes in rijen uitgeplant, elk door een schuin in den grond gestoken schaduwplankje tegen de verzengende zonnestralen beschermd.

Dit planten tegen een vrij sterke helling heeft zeker groote bezwaren, daar niet alleen de voor tabak zoo noodzakelijke humusbestanddeelen door zware regens naar beneden spoelen, doch 'ook de wortels der slechts 2 a 3 maanden op het veld staande planten groot gevaar loopen te worden blootgewasschen en bij daarop volgende droogte te verbranden. In den regel wordt daarom op hellingen geterrasseerd en een zoodanig stelsel van afvoerkanalen voor het afstroomende water gemaakt, dat de afspoeling tot een minimum beperkt wordt.