Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bewoners van den Alblasserwaard; inzonderheid was het die van den jare 1740, zoodat zich toen Hun Ed.GrootMogenden genoopt zagen, om den noodlijdenden van dien watervloed een som van 18860 gulden toe te staan, om te voorzien in de allerdringendste behoeften.

Dit aldus gemartelde land heeft zich nu evenwel geheel van het geledene hersteld en deze streek aan den Noord is thans een der meest welvarende van het land.

De rivier zelve is tevens de drukst bevarene, want zij is de verbinding van Maas, Lek en IJsel met de zee; zij is de trechter waardoor Rotterdam zijn enorm verkeer met de Duitsche industriegebieden afvoert; zij is de verkeersweg van Dordrecht met noordelijk en westelijk Holland.

En deze drukte, deze bedrijvige levendigheid van schepen maakt een pleziervaart over den Noord dan ook tot een gansch eenig genot.

DRUKTE OP HET WATER.

Het lééft al over dit breede water. Zelfs enkele zeestoomers glijden er in log-

langzame drijving over, en hun schroeven slaan spattige golven op, die een wielende

deining wijd uitspreiden, zoodat de kleinere vaartuigen hoog opgeheven en weder

laag neergetrokken worden, een spel, een vroolijk dobberspel; en dan slaan ten

slotte in wit hoog-opspattend schuim de golven op de steenen rivierwanden in spatten uiteen.

Plompe sleepbooten sjorren met lange vingers van touwen een aantal aken tegelijk de watervlakte over; zij brengen ze diep Duitschland in, tot Mannheim en gaan dan te Rotterdam weer nieuwe vrachten halen. Op de aken staan rustig aan de reuzige stuurwielen Je hooggepette Duitsche schippers hun pijp te rooken, hun lichten arbeid gemakkelijk doende.

Rivierstoomers snijden in snelle vaart hun scherpe kiel door het water; het zijn de geregelde vrachtvaarders, van Rotterdam uit het land door.

Kleine dik-gebuikte zeilbooten laveeren tegen den wind in, rustig voort, varen op Rotterdam aan. Zij, in duizendtallen de vaarten en rivieren van Nederland bevolkend, zijn nog steeds de meest gebruikte voor het goederenvervoer. Haar vaart duurt langer, maar is goedkoop. De schippers van deze vaartuigen dwalen over de Hollandsche wateren; zij komen overal, zij nemen hun vrachten aan naar

Sluiten