is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het zuiden, terwijl vóór ons de stad ligt, wier talrijke torens een schilderachtig silhouet geven aan het geheel.

Als wij onzen weg stadswaarts langs de tramlijn door de Brugstraat, Kleine straat en de Groote straat, nette winkelstraten, vervolgen, valt ons oog in de Kleine straat op een hoog, smal gebouw in Gothischen stijl, eigenlijk het Dinghuis geheeten, maar dat veelal het Oude Stadhuis genoemd wordt. Dezen naam draagt het evenwel ten onrechte, daar het nooit een eigenlijk stadhuis, nl. de zetel van het stadsbestuur was. Het diende vroeger tot zetel der beide liooge gerechten of schepenbanken, het Luiksche en Brabantsche, (omdat Maastricht tweeheerig was,

zie pag. 32), die daar de crimineele vierschaar spanden, en komt in de middeleeuwsche stukken voor onder den naam van Dinghuis, gebouw der rechtsgedingen. In de 17c eeuw, na den bouw van het tegenwoordige stadhuis, verkreeg het gebouw in tegenstelling daarmede den naam van oude stadhuis.

Vooral van de levendige Groote straat uit gezien, vormt dit gebouw een schilderachtigen achtergrond. De gevel van gehouwen steen heeft boven de vensters nog Gotliische motieven, maar de bekroning, een klassiek fronton, moet uit de 18e eeuw zijn. De zijgevel is in vakwerk uitgevoerd en een torentje rijst op uit het hooge dak. Het Dinghuis werd gebouwd in de tweede helft der 15° eeuw en diende van zijn stichting tot de ingebruikneming van het nieuwe stadhuis tot het houden der rechtsdagen

van de beide schepenbanken. Een steenen bordes leidde destijds in de vergaderzaal der schepenen op de eerste verdieping, doch werd in 1749 weggebroken, om meer ruimte aan de straat te geven. Door het bombardement van 1793 leden toren en dak veel; zij werden niet weder tot hun oorspronkelijke hoogte opgetrokken.

Na tot verschillende doeleinden te hebben gediend, werden in den loop van 1883 de lokalen van het Dinghuis in den stijl der 10e eeuw hersteld, om als museum te dienen voor het Provinciaal Oudheidkundig Genootschap. In dit museum worden tal van oudheden bewaard, waaronder een schoone verzameling van Romeinseh glaswerk, Frankische émails, wapenen, munten, enz.