is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koor der kerk bevindt zich de „Noodkist van den H. Servatius", een merkwaardig o-ewrocht der goudsmeedkunst, met drijfwerk, filigraan en emailleerwerk, een der merkwaardigste en meest afgewerkte van zijn soort uit de 12° eeuw. Men vindt hierop voorgesteld aan de voorzijde de verheerlijking van St. Servaas, aan de achterzijde den Zaligmaker, op een troon gezeten, aan de beide zijkanten

de Apostelen en aan den bovenkant het laatste oordeel.

Een merkwaardig gedeelte vormen de krypten of krochten in de St. Servaas. Onder krypt verstond men in de oudheid een onderaardsche gang, in de rotsen o-ehouwen. In den oud-christelijken tijd werd die naam ook toegepast op de galerijen in de catacomben en vervolgens op de geheele onderaardsche graf¬

plaatsen. Daar hier ook godsdienstoefening plaats had, ging de naam later over op de overwelfde ondergrondsche grafkapellen onder het koor der kerk, waar de reliquieën van heiligen bewaard werden. Hier werden ook enkele godsdienstoefeningen gehouden en daarom werden de krypten van altaren voorzien. In Nederland zijn 13 dergelijke krypten in de kerken bekend, waarvan er 9 in Limburg gevonden worden en vier buiten deze provincie. Deze laatste zijn in de kerk te Geertruidenberg, in de St. Pieterskerk te Utrecht, in

de Lubuinuskei'k te Dc^0ntcl en in Verguld koperen en blauw geëmailleerde hostiedoos uit de kerk teRinSUmageestbijDokkum. je eeuw, in de St. Servaaskerk te Maastricht.

In de eerste plaats noemen wij ile St. Servatius-krocht in do St. Servaaskerk. Deze was in 1811 gesloopt geworden, doeh in 1881 ging men er toe over, haar te herstellen. Deze sehoone krocht is gelegen tussehen de apsis en de eerste kolommen dor kerk; zij bestaat eigenlijk uit twee krochten: een kleine, zonder architektonische waarde, en een groote, welke een langwerpig vierkant vormt, hot gewelf door zes kolommen ondersteund. Op het altaar staat een groote steenen kist, waai in moc^ci de^ blijfselen van St. Servatius gerust hebben. Deze ouderkerk dagteekeut uit ie begin der ll0 eeuw en werd in 1039 met de bo\enkeik ingewijd.

Toen bovengenoemde krocht in 1881 ontgraven werd, ontdekte men nog tien trappen (1.13 M.) lager een tweede krocht, van welker bestaan men \ioegu