is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afkomstig van de kerken, in vroeger eeuwen toebehoorend aan onderscheidene

monnikenorden.

Niet ver van hier vindt men de Helpoort, een gerestaureerd vestingwerk ui ]ict begin der 13® eeuw, de eenig overgeblevene der Maastrichtsche poorten, waarbij ook nog een klein stuk walmuur, „de vijf koppen" gelieeten (aldus genoemd naar een executie van vijf geestelijken) is in stand gehouden. Van dezen muur heeft men een mooi uitzicht op het Villapark aan den buitenkant, waarbij, over het Kanaal naar Luik, het Stadspark zich aansluit.

Wij mogen in de stad thans niet langer vertoeven, hoewel er nog van menig gebouw merkwaardigheden te vertellen zouden zijn. Dc eigenlijke bronnen van bestaan der stad hebben wij thans niet bezichtigd; dc fabrieken bezoeken zou ons te veel tijd vragen. Vergenoegen wij ons met er aan te herinneren, dat dc stad bijna geheel leeft van de industrie. Van een der torens of van den St. Pietersberg Maastricht gadeslaande, ziet men overal de zwarte zuilen der fabrieksschoorsteenen en lijkt de oude Maasstad dikwijls geheel in rook gesluicrd.Aardewerk-, porselein- en glasfabrieken zijn beroemd en geven met een papierfabriek aan duizenden werk. Ook de bierbrouwerijen zijn algemeen bekend; het zure oud-Maastrichtsche bier biedt een goedkoopen verfrisschenden drank.

Wij verlaten thans de stad, om enkele gedeelten der omstreken te bezoeken

In dc eerste plaats brengen wij een bezoek aan den St. Pietersberg, die ten Z. der stad aan den westelijken Maasoever verrijst.

Langs liet Kanaal kan men den grooten weg volgen aan den voet van den berg tot Slavante, doch men kan eveneens

den bovenweg over de

heuvelhellingen langs de kerk van St. Pieter kiezen, een zonnigen "\\cs, die dooi vruchtbare tuinlanden loopt. Wij mogen ons onderweg niet ophouden en stellen voor een sprong te maken naar het schoon gelegen casino Sla\ ante, op de hel li 11 ö ^ an den St. Pietersberg, te midden van schaduwrijk geboomte en met een verrukkelijk uitzicht over de Maasvallei en de daartegenover liggende dorpen in de \ lakte en op het plateau van Zuid-Limburg. Hier verrees in de 14c eeuw reeds een klooster der Franciscanen, waar de Minderbroeders, die in IO08 wegens ecu bepiocfd

Gezicht op den St.'Pietersberg.