Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wii mogen ons niet langer ophouden bij de verdere bezienswaardigheden van de onderaardsehe gangen. •) Verlangend naar het licht, treden wij nit don berg ... gen het gouden landschap in de stralen der zomerzon voor ons, oen heerl, kheid die thans dubbel indrukwekkend is na een kortstondig \ ei ij in en „acht der aarde. Dan rijzen verheven gewaarwordingen op in de z.el, en men gevoelt, hoe een dichter (F. R.) de hemelvorstin kon toejuichen:

O zon, hoe zal mijn ziel uw schoon bezingen En zeggen heel de zoete ontroering, die Gij heerlijk wekt uit zoete mijmeringen,

Door 't schettren uwer stralen-symphonie;

Wie zal te zeggen ooit vermogen, wie

Gij zijt, blondlokk'ge vorst der hemelkringen, —

Gij, eeuw'ge wel van kunst en harmonie,

Gij', lust en leven aller aardsche dingen!

Gelijk de leeuwrik, als uw lach ontwaakt,

De wieken uitslaat en u tegemoet Vaart, stijgend op 't al stijgend jubellied

Heft zingend zich mijn ziel naar 't licht verschiet,

Vanwaar me uw pracht in gouden glorie groet —

Tot U, die haar zoo diep gelukkig maakt!

Wij dalen thans van den berg naar het Maasdal af - venoigeu den hoofdweg langs het Kanaal naar het zuiden, om een kor bez < vriendelijk Klein-Lanaye (door de Maastrichtenaars „de Sluis genoemd, i , slu en in het Kanaal) te brengen, dat 20 minuten verder gefcgen is in Ü aan den voet van een steilen, rotsaehtigen berg. Hier bezoeken wij het kasteel Caestert met prachtig park, boven het dorp gelegen^waar zich^ verrukkelijke uitzichten over de Maasvallei openen, en volgen verdei St.-Pietersberg, voorbij dc ruïne van Lichtenberg en ie ouc e ^

den weg terug naar Maastricht, van welken men u,t de hoogte het

landschap kan overzien. „„«.„vin nnnvt

Daarop verlaten wij de stad weder langs de voormalige o «,

en slaan den weg over dc vroegere vestingterreinen naar Canne m Dc eeiste groep huizen, die men aantreft, vormt het gehucht Biesland, aan den land,os

.) Vo„,. de natuwlijke «eschiedeni, ,a„ den berg verveen w« „aar «.eer ^

als Blink, „Neder,and en zijn Bewoners", deel .. en Blink, „Tegenwoordige staal van Nede.land

dit laatste is de geologie beknopt behandeld.

Sluiten