is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wil men een grootere wandeling maken, dan is die naar liet westen aan te bevelen over den grooten weg naar Ten-Esschen met schoone punten; ook kan men \ an dien A\eg* links afslaan en met een omweg over Terworm, een kasteel met mooie, oude boomen, Prikkenis en het kasteel Struever, Ten Essehen bereiken. Hier moet men den grooten weg volgen naar liet kasteel Rivieren, dat piachtig geboomte hoeft; daarna slaat men links af naar Putli, 0111 over het kasteel C01 tenbach, met mooie waterpartijen, en langs de dorpen Voerendaal en Kumade op den grooten weg van Valkenberg naar Heerlen te komen, en deze plaats weder te bereiken.

Wij zouden de opsomming van het aantal afwisselende tochtjes van Heerlen uit nog kunnen uitbreiden, doch moeten ons beperken. Alleen willen wij, na een klein spoorreisje, nog een bezoek brengen aan het oude kasteel Hoensbroek.

Het kasteel Hoensbroek is echter weinig meer dan een ruïne. Sedert meer dan een eeuw is het onbewoond geweest en de geweldige torens liggen half ingestort neer. In de vroeger diepe grachten groeit een bosch van riethalmen hoog op en w en telen de zwijnen zich in de modder; geen enkel vensterglas glanst meer in de honderden ramen; geen deuren hangen meer in de deurposten. De vertrekken in het gebouw zijn niet meer dan sombere, vuile holen met kale, grijsgrauwe muren aoI scheuren en barsten, de vloeren overal vol gaten. De ruime gerechtszaal van Aioeger is een bergplaats voor kruiwagens en landbouwgereedschappen geworden, en honden, kippen en ander gedierte vestigt zich in de hallen en vertrekken. Wat vroeger de buitenhof vormde, is thans een mesthoop, evenals men dien vindt in alle boerenhuizen van Limburg.

Ioeh wijzen muren, torens en grachten duidelijk aan, dat hier eens een fiere ridderburcht stond, een sterk gebouwd kasteel. De geschiedenis verhaalt van een der hoeren van „Hoen tzo Broeck" of „Hoensbroek", die in den strijd tussclien Reinold van Gelder en Hertogin Johanna van Brabant en Limburg zich aan de zijde van deze schaarde (zie pag. 2) en uit erkentelijkheid daarvoor Hoensbroek tot een a rije heerlijkheid niet liooge, middelbare en lage jurisdictie zag verheffen voor zich en zijn nakomelingen. De heeren van Hoensbroek stonden bij 's lands vorsten hoog in aanzien. Heer Arnold Adriaan van Hoensbroek werd in 1675 door den Koning van Spanje nog tot markgraaf verheven. Maar sedert het laatst der lSe eeuw is het kasteel verlaten en verwaarloosd geworden.

\\ ij komen thans, 11a een tochtje door afwisselende terreinen en eenvoudige

u

dorpen aan het oude stedeke Sittard (60OO inw.), dat reeds in de 9e eeuw bekend moet geweest zijn als een parochie. Wanneer wij de slecht geplaveide, veelal smalle straten der stad doorwandelen, bemerken wij niets meer, dat aan de ^ïijze oudheid herinnert, en do huizen en pleinen vertoonen over 't ü'cheel

1 O