Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heiden zich hier uitstrekten, een herder in een put, waaruit hij water wilde scheppen, een Lieve-Vrouwe-beeld in het zand gevonden hebben. De overlevering verhaalt, dat hij hot beeld tegen een boom plaatste en dat er wonderbaarlijk een schutting omheen groeide, teneinde het beeld te beschermen. Dit mirakel wekte verbazing en eerbiedig snelden allen uit den omtrek toe, om het blijkbaar heilige beeld te beschouw en. loon zouden er mirakelen en wonderbaarlijke genezingen gebeurd zijn on men bouwde \oor het heilige beeld een kleine kapel, die allengs vergroot w (nl en steeds talrijke bedevaartgangers tot zich trok. Vooral in de 19° eeuw nam het aantal bedevaartgangers toe en in 18o5 werd het vierhonderdjarig jubilé

van het Avonderbeeld gevierd, waartoe meer dan 200.000 menschen overkwamen, zooals een beschrijving vermeldt. En in 1877 werd het beeld van O. L. V. in 't Zand op last van Paus Pius IX door den Bisschop van Roermond plechtig gekroond, een eer, alleen aan de beroemdste mirakuleuse beelden toegekend, waarna het gekroonde beeld in statigen optocht, op een met vier paarden bespannen zegewagen, naar zijn kapel werd teruggebracht. De eenvoudige kapel is intusschen door een nieuw Gothisch gebouw vervangen, rijk met allerlei kostbare sieraden voorzien, die geloovigen hier offerden; de dienst wordt door paters Redemptoristen verricht. Naast de kapel is een breede, Gothisch gewelfde gang, waarin zich een pomp bevindt, die het water aanvoert uit

Romaansehe kerk te Odiiiënberg. beroemde put, waarin eens het

beeld gevonden zou zijn, aan welk water men geneeskracht toeschrijft bij oogziekten. Jaarlijks komen talrijke processies voor deze kapel aan, die onder feestelijk klokgelui worden ingehaald, terwijl de vaan der kapel met een afbeelding van O. L. V. in 't Zand hun tegemoet wordt gedragen, en allen staren in diepen eerbied naar het beeldje, dat voor die gelegenheden op een hoog verheven troon in het midden der kapel zetelt. Nabij de kapel verrijst het Redemptoristenklooster; er heeft zich een dorp om de kapel gevormd, dat steeds aangroeit.

Sluiten