Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van breede grachten en romantische boschpartijen doen nog aan een vroeger nu en denken Tal van heerlijke boschgezichten levert het landgoed „De Gemullehoeken , ten Z.O. van het dorp bij den Oorschotsehen dijk, aan den rlnd an een uigestiekt boschgebied, van wandelpaden doorsneden en waarin talrijke schilderachtige vennen verstrooid liggen. Ook een wandeling ten Z. van het dorp over den Hondsberg en het Spcijk biedt een natuur aan, eenvoudig schoon me ongeiepte dennenbosschen, afgewisseld door gras- en bouwlanden en langs den rand begrensd door den sierlijk kronkelenden Achterstestroom

\ U zouden hier dagen kunnen ronddolen in dc heerlijke Noord-Brabantsche natuur, rustig als zc is in deze streken, nog „iet platgetreden door vreemdelingen V,j zouden nog Oorschot ten Z.O. van Oosterwijk kunnen bezoeken, welks griL oien, een merkwaardig bouwstuk uit de oudheid, wij nog bewonderden, maar ngestoi is nog voor dit werd afgedrukt. Onze tijd dringt echter tot

het mtiln L™ z"1J| d°" k*'" ^ '>et Stati°" °°sterwijk en rei*en tot

Braban t te „Xf ' " "" ^ Noord-

VAN LAGE-ZWALUWE OVER DE LANGSTRAAT EN LANGS IIEUSDEN

NAAR 's-HERTOG ENBOSCH.

Tussehen 's-Hcrtogenbosch en Lage-Zwaluwe ligt een reeks van dorpen, die tegenwoordig door een spoorlijntje verbonden zijn, dat zeer gemoedelijk als toean spoor handelt en schier elk oogenblik gelegenheid geeft, om uit tc stappen Die dorpenreeks ligt eigenlijk „iet i„ het Noord-Brabantsche landschap, maar in de He.- en langveenstrook, welke in het noorden de Brabantsehe zandgronden omzoomt Staatkundig behoorde deze streek dan ook vanouds niet tot Brabant; ongeveer m een rechte hjn van Zevenbergen tot Den Bosch liep aan het eind der

öd Ï „ °m8treekS 153°' d° ZUklelijk° S,,CnSlij" Holland. In den

J der Republiek werd die grens van Holland ongeveer bewaard, zoodat dc

<nitk.md.ge grens hier niet zeer veel verschilde van de scheidingslijn der onderscheidene grondsoorten.

Door dit gewest, dat in 1815 voor het eerst met Noord-Brabant tot een provincie \eieenigd werd, willen wij thans een tochtje maken, meer in vogelvlucht het »c cc overziende dan ons overal ophouden. Wij kiezen daarbij in het eerste gedeelte de spoorlijn en gaan van Geertruidenberg af per rijwiel verder.

oo. ons-vei trek richten wij onze schreden naar den oever van het Hollandsche-

denPd,r b;r Watervlakte te m'e,'zïcn- Het dorpje Moerdijk ligt hier aan . ^enosec en «as langen tijd in den volksmond de grens van Holland.

Wat „aan gene zijde van den Moerdijk"- lag, daarop werd eenigszins uit de hoogte

Sluiten