Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeder, dit sanatorium te openen. Daar dit werk nu is voltooid, waaraan de liooge Stichtster Haar tijd en beste krachten gaf, en weldra dit huis zijne deuren zal openstellen voor de kranken, die hier genezing' zoeken, zullen zij steeds dankbaar Haar gedenken, die voor Haar volk en in het bijzonder voor hen, die lijden, immer een zegen was en blijven zal. Namens de Koningin-Moeder open ik dit sanatorium met de bede tot God, dat deze stichting velen tot zegen zij!" Deze woorden werden met daverende toejuichingen begroet, een teeken dat H. M. uiting gaf aan hetgeen allen gevoelden en erkenden. De opening was voorafgegaan door een eenvoudige, waardige rede van Jlir. de Ranitz, die daarin de volgende woorden sprak tot de Koninklijke Stichtster dezer inrichting voor het heil der menschheid.

„Een eerbiedig woord tot U, Mevrouw, voor wie deze dag moet zijn een gelukkige dag!

Immers Uwe Majesteit ziet heden de Stichting voltooid, door Uwe milde hand

in het leven geroepen, de Stichting, die in haar ontstaan een blijvende herinnering bewaart aan de liefde van het Nederlandsclic volk voor Uwe Majesteit, doch die meer nog voor ons zal zijn een zegenrijk gedenkteeken van Uwe liefde

voor dat volk, van Uwe behoefte, om den lijdenden tot steun te zijn.

Uwe Majesteit heeft niet gewild, dat deze Stichting Uwen naam zou dragen; het was Uw wensch, dat de naam zou worden bestendigd, eenmaal door Zijne Majesteit Koning Willem III aan dit landgoed gegeven.

Toch zal Uw naam binnen deze muren nimmer worden vergeten! Die naam zal voortleven in de harten van hen, die hier verpleging vonden, in de harten hunner bloedverwanten en vrienden, waarvan de schuld der dankbaarheid jegens U heden opnieuw zoo belangrijk wordt vergroot!

Slechts weinige weken geleden werd niet ver van hier eene eerbiedwaardige hulde gebracht aan de nagedachtenis eener andere Vorstin uit het Huis van Oranje, Stichtster van het Weeshuis te Buren, dat thans nog, na een bestaan van bijna drie eeuwen, eene weldaad is voor velen. Zoo sta ook deze Stichting de eeuwen door, Uw naam tot eer, talloos velen tot heil!

Sluiten