is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar rjjst uit de linden het kerkje en daarneven

De school, waar de dorpsjeugd, omhenen gegroept,

Huzaren door 't dorp naar het kamp ziet begeven En meester vergeefs 't jonge volkje nu roept.

Zoo zong Honigh, toen hij deze wandeling maakte voor onderscheidene jaren. Thans hebben ook wij het dorp Vaassen bereikt, dat merkwaardig is door het kasteel de Kannenburg of Cannenborgh. Al weet men niet zeker, door wien en wanneer het eerst gesticht werd, toch dagteekent het waarschijnlijk uit de 14e eeuw en werd het als een bezitting van Maarten van Rossum door dezen verbouwd. Het kasteel is echter geheel veranderd, zoodat het oorspronkelijke verloren ging.

Ik kwam vol verwachting, o, Kannenburg, tot u,

Helaas, hoe onttooverde mij dat bezoek,

Misvormde en verknoeide! noch landhuis, noch slot nu,

Gij, eertijds een burcht, zoo eerwaardig en kloek!

Uw front is bedorven, geknot is uw toren,

Verwaarloosd uw windhaan, uw vijvers begroeid,

Maar 't heerlijkst ging met uw zwaar loofhout verloren,

Hoe heeft het de schilders verrukt en geboeid.

Ontstemd zag ik zalen vol anachronismen,

Waar 't wandtapijt !) enkel mijn aandacht nog trok;

Den schedel van Maarten van Rossum zelfs mist men 2)

Zoo min als van steenbrood een stevigen brok,

aldus luidt de verzuchting van Honigh, teleurgesteld bij een bezoek aan dit slot. Toch, ondanks dit alles, wat niet te ontkennen valt, is liet huis een trotsch gebouw, met zijn gekanteelden wachttoren aan den voorkant en peervormige hoektorens aan de achterzijde, rondom uit liet water oprijzend, in hoog geboomte, zij dit ook beperkt tot den naasten omtrek, met tuinen achter en een breed uitzicht over de weilanden naar den straatweg. Het water der beken ruischt overal om het kasteel in kleine watervallen.

Wij bezoeken thans Epe, een vriendelijk, schaduwrijk dorp met burgerlijk karakter. Een nieuw aangelegd villapark, de Weertspark, wijst op de uitbreiding der plaats door de vestiging van zoovelen, die rust willen genieten. De oude kerk, gedeeltelijk van tufsteen gebouwd, staat op een flink plein te midden van plantsoen.

Vervolgens passeeren wij het flinke dorp lieerde met onderscheidene villa-achtige huizen, om een ruim plein en langs eenige straten gebouwd. De zware toren

*) Schoone gobelins.

2) De schedel van Maarten van Rossum zou hier bewaard geweest zijn.