Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1309 gesticht in streng Romaansche stijl. De fraai versierde pijlers en de crypta zijn merkwaardig.

Een belangrijk gebouw is het tegenwoordige Gouvernementsgebouw aan de Kromme Nieuwe Gracht, dat bekend staat als Paushuize. Het fraaie beeld van den Verlosser in den gevel, een copie van het oorspronkelijke, dat in het Rijksmuseum gevonden wordt, trekt in de eerste plaats de aandacht. Dit gebouw werd in 1517 gesticht door Adriaan Florisz. Boeyens, provoost van St. Salvator, den lateren paus Adriaan VI, den eenigen Nederlander, die ooit den pauselijken stoel beklom. Deze stichter heeft zelf zijn huis nooit bewoond. In dit huis

resideerde de hertog van Luxemburg in het

voor ons zoo ongelukkige jaar 1672; in 1807 vertoefde hier Horten se de Beauharnais, de gemalin van koning Lodewijk Napoleon, en later de koning zelf, en in 1810 gaf Oudinot, Napoleons gouverneur, van hier zijn gevreesde bevelen over de stad.

Aan de Nieuwe Gracht trekt een antieke poort onze aandacht, de toegang tot het gebouw, waar de Ridder-Balije van Utrecht, het zoogen. Duitsche Huis, is gevestigd.

De Balije van Utrecht? hooren wij menigen lezer reeds vragen, terwijl een mystiek beeld hem voor den geest rijst. De Duitsche Orde, wat is dat? En hij denkt onwillekeurig aan een geheim genootschap of iets dergelijks. Als hij onze wandelingen trouw gevolgd heeft, is hem die naam reeds meer onder de oogen gekomen (zie III pag. 179), maar het is hier de plaats, om iets naders omtrent de Balije van Utrecht te

Paushuize te utrecht. vertellen, [wat ons gemakkelijk valt, daar Mr.

S. Muller hierover een artikel heeft geschreven.

De Duitsche Orde is een overblijfsel van de instellingen uit den riddertijd. In het jaar 1190, toen de kruisvaarders de stad Ptolomais (Acre) belegerden, vereenigden zich eenige Duitschers in de legerplaats tot het verplegen van gewonde krijgers. De zaak vond bijval, en de jonge vereeniging verkreeg eerlang een huis met een kapel te Jeruzalem, waar zij haar vroom werk voortzette en nog hetzelfde jaar onder het protectoraat van Frederik van Zwaben, broeder van Keizer Hendrik VI, als een ridderlijke hospitaalorde met eigen statuten optrad. Het denkbeeld was niet nieuw, want reeds een halve eeuw vroeger waren in Palestina

Sluiten