Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijen, enz. Het was een nederzetting als Rome vóór den Sabijnschen Maagdenroof.

Om den soldaten eenige afleiding te bezorgen, werd den 19en Sept. 1804, na het uitreiken van eenige decoraties van het Legioen van Eer, besloten een pyramide te bouwen naar het model der Egyptische. Zij werd echter niet van steenen opgebouwd, doch van zoden. Om beurten werkten er drie compagnieën aan, en na 24 dagen was dit gedenkteeken voltooid. Een opening was er in gespaard, waarin met groote plechtigheid een looden bus werd neergelaten, inhoudende de versierselen van het Legioen van Eer, eenige munten met de beeltenis van Napoleon en een perkamenten rol, die de namen bevatte der compagnieën, welke er aan hadden gewerkt. Toen werd de opening gesloten en op den top een houten obelisk opgericht, terwijl aan den voet een marmeren plaat werd aangebracht, waarop in het Fransch stond:

Aan den grooten keizer der Franschen Napoleon i, vader van 't Volk en van 't leger.

Zijn kinderen in 't kamp bij Utrecht.

Op Zondag 21 Oct. 1804 werd de voltooiing van het werk plechtig gevierd en het gedenkstuk werd ter eere van de overwinning, door Napoleon bij Austerlitz bevochten, Austerlitz geheeten. Ook het gehucht kreeg denzelfden naam. Lodewijk Napoleon had het plan, Austerlitz tot een stad te verheffen, doch de veranderde staatkundige toestanden beletten dit. Door den val van Napoleon werd het kamp weldra weder geheel verlaten en zoo bleef de pyramide in eenzaamheid achter, als om ook hierin met haar Egyptische zusteren overeen te komen.

De pyramide was door den tijd langzamerhand in verval geraakt; de houten obelisk op den top was reeds in 1808 gesloopt; eenige berken groeiden op de kruin van den vervallen heuvel. In 1894 liet de heer J. B. de Beaufort, burgemeester van Woudenberg en eigenaar der pyramide, de looden doos er uit graven, die met haar inhoud thans in het Rijksmuseum te Amsterdam wordt bewaard, en een steenen obelisk met belvedère er op bouwen, zoodat de hoogste punt 84 M. hoog ligt. Het kleine dorpje Austerlitz ligt op circa 20 minuten ten Z. der pyramide.

* *

Wij zijn teruggekeerd in het dorp Zeist en volgen thans den grooten weg, die naar Driebergen voert, een gedeelte van den straatweg van Utrecht naar Arnhem. Deze weg is ontegenzeggelijk een der schoonste wegen van Nederland.

Van de dorpskom van Zeist komend, zien wij aan de linkerhand de zware

Sluiten