is toegevoegd aan uw favorieten.

De belangrijkste ziekten van kool in Noord-Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

generaties zijn. Aan den Langendijk heb ik in 1905 evenwel talrijke larven in herfst- en winterkool gevonden, op 2 Augustus, 12 Augustus, 25 Augustus, 6 September, 26 September, 16 October en 4 November. Tevens vond ik op al die data poppen. Op 20 December vond ik larven, vretende in den stronk en den basis der dikke bladnerven op de bewaarplaatsen, en poppen tusschen de kooien op de bewaarplaatsen. De waarneming, dat de larven ook in volwassen koolkroppen boren, is niet nieuw. Riley heeft in 1878 gevonden, dat de larven ook in de dikke hoofdnerven van koolbladeren vreten, en Fletscher in 1891, dat zij vreten in de hoofdnerven en den krop van kooien in bewaarplaatsen (54). Ongetwijfeld zijn er dus na de twee eerste, nog meerdere, niet scherp onderscheiden generaties.

Wat de overwintering betreft: de poppen zijn 's winters in vrij groot aantal in de koolschuren te vinden. Overwinterende vlieden heb ik niet gevonden. Volgens Bouché (1834) en latere schrijvers, moeten ook de vliegen overwinteren.

Slingerland wijdt een hoofdstuk aan de natuurlijke vijanden van de koolvlieg. Ik heb hierover geen waarnemingen gedaan.

Van den algemeen erkenden invloed van het gebruik van verschen stalmest op het optreden van Anthomyia, waren voorbeelden te zien op nieuw koolland bij St. Pancras, waar stalmest was gebruikt. Misschien werkt de reuk van den mest aanlokkend op de vliegen; zeker is, dat stalmest den zwaren kleigrond meer poreus maakt, zoodat de vliegen er gemakkelijker hun eieren in kunnen . legg'en. Dierlijke mest wordt, bij gebrek aan vee, overigens aan den Langendijk niet gebruikt; wel worden koolbladeren gecomposteerd, en waar dat geschied is, meestal dicht bij de huizen, heeft men in latere beplanting het meest last van de „maadjers".

De boorsuuittorXdLwen heb ik in 1905, tot eind Juni, herhaaldelijk in uitgeholde koolstengels gevonden. Het is mij niet gelukt hieruit kevers op te kweeken, en ook heb ik, na Juli, in de boorholten der planten van het kooldistrict nóch larven, noch poppen of kevers meer gevonden, zoodat ik de soort niet kan opgeven. Op verschillende plaatsen in Noord-Holland heb ik larven gevonden, overeenkomstig aan die uit de kool, in wildgroeiende Crucifeeren: Capsellct Butsa Pas tor is, Brassica nigra en Sinapis arvensis. In de tweede helft van Augustus vond ik larven, poppen en kevers in koolplanten bij Maastricht, en wel van de soort Baris chlorizans Germ. Deze planten waren klaarblijkelijk veel later aangetast dan de kool in Noord-Holland.