is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid en droomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O! daar is slechts een stonde in mannendriften, Een leven lang in 's mans hartstochtloosheid : Dezelfde hand, die thans uw schoonheid vleit, Kan uw verval verbittren en vergiften!

Vergankelijk zijn de bloemen van den lust,

Gelijk aan die slechts ééne dagbeurt bloeien: De morgen wil ze met zijn dauw besproeien,

Maar vindt ze door den nachtwind dor gekust.

De Weelde is als een Vampyr, die zijn lippen Met jeugdig bloed van maagdlijke offers drenkt, Maar die den drank, dien 't zingenot hem schenkt, In ée'nen teug den gordel in doet glippen :

Hij wil voor zich slechts 't eerste waas der druif, Den most des wijns, het maagdlijk rood der rozen, En werpt van zich de bruid, door hem gekozen, Gelijk de bruid haar feestelijke huif!

en zoo voort. Deze Philippica bleef echter zonder uitwerking en verhinderde evenmin, dat Alwine voortaan een anderen naam voerde als dat Alfred uit wanhoop op reis ging. Na twee jaren afzijns kwam' hij uitstekend welvarende „aar lichaam en geest, terug en trouwde kort daarop een gezonde Hollandsche vrouw. Dit huwelijk bracht Alwine's sent,mentaliteit den Iaatsten slag toe. Uit wraak over haar teleurgestelde droomen wierp zij zich in de armen der meest positieve wezenlijkheid, en werd een getrouwe lezeres der „Oprechte Geldersche keukenmeid"! Ja, haar keuken werd zoo beroemd, dat de Epicurische Alfred de begeerte niet weêrstaan kon om aan haar diner's deel te nemen, en verlof verzocht en verkreeg haar zijn vrouw te presenteeren. Op dezen oogenbhk bevonden ze zich te zamen ten huize mijns vriends; het toeval plaatste Alwine's echtgenoot die aan het biljart op de Societeit allen naijver afgezworen en een verbond van vriendschap met Alfred gesloten had, met zijn vrouw en vriend aan dezelfde tafel. Van daar de aanleiding, die mij lil het J-.lysium mijner herinneringen verplaatste, toen ik daaruit zoo onvriendelijk teruggeroepen werd. Ik kon ze haast met geen goed oog aanzien! Welk een schoonen roman hadden ze mij be-