is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid en droomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt haar groen de bedekking van zijn gebreken, haar gebloemte de veisieiing van zijn stam; dan wordt deze omhelzing haar leven, en beide, zijn val of haar verwijdering, haar dood; dan wordt hare liefde, zooals de Dichter schrijft:

Ze is groot en schoon en door zichzelve levend,

Ze is zacht en sterk en reklijk en toegevend,

Volhardt het meest, schoon vaak het minst ontzien;

Een Engel is ze, ons achtloos hoofd omzwevend.

Een Engel ! Onze schoone, liefelijke godsdienst heeft de bestemming de menschen tot Engelen van liefde te vormen. Dikwijls heb ik er om getreurd, hoe weinige deze bedoeling begrepen of wilden begrijpen, en dan wel eens getwijfeld aan de verzekering van den grijzen Apostel: „Ende sijne geboden en sijn niet swaer." Maar dan waren meermalen oude vrijsters mijne apologeten. Ik riep ze mij voor den geest, zooals ik er kende, ware discipelinnen van de leer der liefde, echte zusteren van den Man van liefde en smarte die „niet en is gekomen om gedient te worden, maer om te dienen," en die om onzentwil „is arm geworden, daer hij rijck was"; wezens, in wie de zelfzucht schijnt gestorven te zijn; in wier mond het woord ik, anders de radix van alle andere woorden, een vreemden klank geworden is; die het zooverre gebracht hebben, dat het haar niet zwaar meer valt, „so wie haer op de rechterwange slaet, hem oock de andere toe te keeren", en ,.so iemant haer i°ck neemt, hem oock den mantel te laten," en „so wie haer dwingt een mijle te gaen, met hem twee mijlen te gaan'; goede geniussen, door God in zijn gunst geschonken aan degenen, die hij lief heeft» En wanneer ik mij deze vertegenwoordigde, dan werd ik schaamrood over den twijfel van mijn verstand en — mijn hart. Dan zag ik met verdubbelden eerbied en liefde naar het goddelijke boek, dat tevens het menschelijkste aller boeken is, dat niets dan een liefhebbend hart eischt om begrepen en gehoorzaamd te worden; dan beloofde ik mij zeiven, dat oude vrijsters mijn leermeesteressen in het gebod der liefde zijn zouden.

Terwijl ik dit schrijve, vloeien er tranen van dankbare erkentenis op mijn papier, mijn goede, lieve Editha!